Skip to main content

English

Dear EU citizens living in Wales,

I am writing this open letter to you and your families to tell you that you are, and will always be, welcome in Wales.

The contribution you make to our communities, our public services and our businesses is invaluable. I understand how hard the last few years have been for you, with all the uncertainty that Brexit has brought, and now, an ongoing pandemic which has made a difficult situation much harder to deal with.

I want you to know that we want you to stay here, and continue to enjoy the freedom and rights that Wales, as a welcoming nation, can offer you.

All EU, EEA or Swiss citizens who were resident in the UK by 31 December 2020 are required by the UK government to apply to the EU Settlement Scheme, to secure their status to continue to live and work here. This does not apply to Irish Citizens.

The deadline for applying is 30 June 2021. This date is approaching fast.

We know there are people who haven’t applied to the scheme yet. There could be many reasons for this. You may have come to live in the UK many years ago and not realise that you need to apply. You may have had children whilst living here and not know that you need to apply for yourselves and your children. You may have problems accessing a smartphone or computer. Or you may simply be overwhelmed by the process or worried that you don’t have the correct paperwork.

Whatever your situation, the Welsh Government would like to help. We have secured specialist, independent and free support to help you though the application process. We are working with a network of legal specialists, Citizens’ Advice, and charities to make sure that there is someone you can turn to help you make your application and stay here in Wales.

I’m urging all EU citizens who have not applied to visit our Preparing Wales website where you will find all the information you need.

We want you stay in Wales, where you will always be welcome.

Image
signature

Mark Drakeford
First Minister

Cymraeg

Annwyl ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru,

Rwy’n ysgrifennu’r llythyr agored hwn i ddweud wrthych chi a’ch teuluoedd y bydd croeso ichi bob amser yma yng Nghymru.

Mae eich cyfraniad i’n cymunedau, ein gwasanaethau cyhoeddus a’n busnesau yn amhrisiadwy. Rwy’n deall pa mor anodd y mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod i chi, gydag ansicrwydd Brexit, ac yn awr gyda phandemig parhaus sydd wedi gwneud ymdopi gyda sefyllfa anodd yn anoddach fyth.

Hoffwn ichi wybod ein bod ni eisiau ichi aros yma, a pharhau i fwynhau’r rhyddid a’r hawliau y gall Cymru, fel gwlad groesawgar, eu cynnig ichi.

Mae Llywodraeth y DU yn ei gwneud yn ofynnol i holl breswylwyr yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir, a oedd yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, i sicrhau y gallant barhau i fyw a gweithio yma. Nid yw hyn yn berthnasol i ddinasyddion Iwerddon.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 30 Mehefin 2021. Mae’r dyddiad hwn yn prysur agosáu.

Gwyddom nad yw rhai pobl wedi gwneud cais i’r cynllun eto. Gall fod sawl rheswm dros hyn. Efallai eich bod chi wedi dod i fyw i’r DU sawl blwyddyn yn ôl a heb sylweddoli bod angen ichi wneud cais. Efallai eich bod chi wedi cael plant ers ichi fod yn byw yma, ac nad oeddech chi’n sylweddoli bod angen ichi wneud cais ar eich cyfer chi eich hun a’ch plant. Efallai nad yw’n hawdd ichi gael mynediad at ffôn clyfar neu gyfrifiadur. Neu efallai eich bod yn teimlo wedi’ch llethu gan y broses neu’n bryderus nad oes gennych y gwaith papur cywir.

Beth bynnag fo’ch sefyllfa, hoffai Llywodraeth Cymru helpu. Rydym wedi sicrhau cymorth arbenigol, annibynnol am ddim i’ch helpu drwy’r broses ymgeisio. Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith o arbenigwyr cyfreithiol, Cyngor ar Bopeth, ac elusennau i wneud yn siŵr y gallwch droi at rywun i gael cymorth i wneud eich cais ac aros yma yng Nghymru.

Rwy’n annog holl ddinasyddion yr UE nad ydynt wedi gwneud cais eto i ymweld â gwefan Paratoi Cymru lle cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Rydym eisiau ichi aros yng Nghymru. Bydd croeso ichi yma bob amser.

Image
signature

Mark Drakeford
Y Prif Weinidog

български

Уважаеми граждани на ЕС живеещи в Уелс,

Пиша това отворено писмо до вас и вашите семейства, за да ви кажа, че сте и винаги ще бъдете добре дошли в Уелс.

Приносът, който правите за нашите общности, нашите обществени услуги и нашия бизнес, е безценен. Разбирам колко тежки са били последните няколко години за вас, с цялата несигурност, която Брекзит донесе, и сега, продължаващата пандемия, която направи тежката ситуация много по-трудна за справяне.

Искам да знаете, че ние искаме да останете тук и да продължите да се радвате на свободата и правата, които Уелс като приветлива нация може да ви предложи.

Всички граждани на ЕС, ЕИП или Швейцария (с изключение на ирландски граждани), които са пребивавали в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г., са задължени от правителството на Обединеното кралство да кандидатстват по схемата за уседналост на ЕС, за да осигурят статута си, за да продължат да живеят и работят тук.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г. Тази дата наближава.

Знаем, че има хора, които все още не са кандидатствали за схемата. Причините за това може да са много. Може да сте дошли да живеете във Великобритания преди много години и да не осъзнавате, че трябва да кандидатствате. Възможно е да сте имали деца, докато сте живели тук и да не знаете, че трябва да кандидатствате за себе си и децата си. Възможно е да имате проблеми с достъпа до смартфон или компютър. Или може просто да сте пренатоварени от процеса или да се притеснявате, че нямате правилните документи.

Каквато и да е вашата ситуация, уелското правителство може да ви помогне. Имаме осигурена специализирана, независима и безплатна поддръжка, която да ви помогне в процеса на кандидатстване. Работим с мрежа от правни специалисти, Съвети към Граждани и благотворителни организации, за да се уверим, че има някой, към когото да се обърнете, за да ви помогне да подадете молбата си и да останете тук в Уелс.

Призовавам всички граждани на ЕС, които не са кандидатствали, да посетят нашия уебсайт Preparing Wales website където ще намерите цялата информация, от която се нуждаете.

Искаме да останете в Уелс, където винаги ще бъдете добре дошли.

Image
signature

Марк Дрейкфорд
Първи министър

Deutsch

Liebe in Wales lebende EU-Bürger,

Ich schreibe Ihnen und Ihren Familien diesen offenen Brief, um Ihnen zu versichern, dass Sie in Wales willkommen sind und immer willkommen sein werden.

Der Beitrag, den Sie in unseren Gemeinden, unseren öffentlichen Diensten und unseren Unternehmen leisten, ist von unschätzbarem Wert. Ich verstehe, wie schwer die letzten Jahre für Sie gewesen sind, mit all der Unsicherheit, die der Brexit mit sich gebracht hat und jetzt einer anhaltenden Pandemie, die es zusätzlich erschwert, mit einer schwierigen Situation umzugehen.

Sie sollen wissen, dass es unser Wunsch ist, dass Sie hierbleiben und weiterhin die Freiheiten und Rechte genießen, die Wales als gastfreundliche Nation Ihnen bieten kann.

Alle EU-, EWR- oder Schweizer Staatsbürger (mit Ausnahme irischer Staatsbürger), die bis zum 31. Dezember 2020 in Großbritannien ansässig waren, werden von der britischen Regierung aufgefordert, einen Antrag im Sinne des EU-Aufenthaltsregulierungsprogramms zu stellen, um ihren Status zu sichern und um weiterhin hier leben und arbeiten zu können.

Antragsschluss ist der 30. Juni 2021. Dieser Termin rückt schnell näher.

Wir wissen, dass es Personen gibt, die noch keinen Antrag für das Programm gestellt haben. Dafür kann es viele Gründe geben. Möglicherweise sind Sie vor vielen Jahren nach Großbritannien gekommen und haben übersehen, dass Sie einen Antrag stellen müssen. Möglicherweise haben Sie während Ihres Aufenthalts hier Kinder bekommen und wissen nicht, dass Sie für sich und Ihre Kinder einen Antrag brauchen. Möglicherweise haben Sie Probleme beim Zugriff auf ein Smartphone oder einen Computer. Oder Sie sind einfach von dem Prozess überfordert oder haben Angst, dass Sie nicht über die richtigen Unterlagen verfügen.

Unabhängig von Ihrer Situation kann Ihnen die walisische Regierung helfen. Wir stellen Ihnen eine spezialisierte, unabhängige und kostenlose Beratung zur Verfügung, die Sie beim Antragsprozess unterstützt. Um sicherzustellen, dass Sie jemand haben, an den Sie sich wenden können, arbeiten wir mit einem Netzwerk von Spezialisten für juristische Fragen, mit Bürgerberatern und Wohltätigkeitsorganisationen zusammen. Diese können Ihnen helfen, Ihren Antrag zu stellen, damit Sie weiterhin hier in Wales bleiben können.

Ich empfehle dringend allen EU-Bürger, die noch keinen Antrag gestellt haben, unsere Preparing Wales website zu besuchen, auf der Sie alle benötigten Informationen finden.

Wir möchten, dass Sie weiterhin in Wales bleiben, wo Sie immer willkommen sind.

Image
signature

Mark Drakeford
Erster Minister

Español

Estimados ciudadanos de la Unión Europea, con residencia en Gales:

Me permito escribirles esta carta a ustedes y a sus familias para hacerles saber que son y siempre serán bienvenidos en Gales.

La aportación que brindan a nuestras comunidades, nuestros servicios públicos y nuestras empresas es incalculable. Comprendo lo complicados que han sido para ustedes estos últimos años, con la incertidumbre generada con el tema Brexit y, más recientemente, con una pandemia persistente que ha dificultado aún más las cosas.

Quiero expresarles que deseamos que permanezcan aquí y que sigan disfrutando las libertades y los derechos que Gales, como la nación acogedora que es, puede ofrecerles.

Para garantizar el derecho a seguir viviendo y trabajando aquí, el Gobierno del Reino Unido requiere que todos los ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (excepto los ciudadanos de Irlanda) y los ciudadanos suizos, que hayan mantenido residencia en el Reino Unido al 31 de diciembre de 2020, soliciten su registro en el esquema de Asentamiento para ciudadanos de la Unión Europea (EU Settlement Scheme).

La fecha límite para hacer la solicitud es el 30 de junio de 2021. No falta mucho para que se cumpla el plazo.

Sabemos que hay personas que aún no han presentado su solicitud y entendemos que los motivos son variados. Es posible que se haya mudado al Reino Unido hace muchos años y que piense que usted no necesita registrarse en el esquema. Quizás haya tenido hijos durante el tiempo que ha estado aquí y no sepa que necesita registrase, al igual que a sus hijos. A lo mejor tiene dificultades para acceder a un ordenador o a un teléfono inteligente. O quizás, simplemente, le preocupe el procedimiento o la posibilidad de no contar con los documentos necesarios.

Cualquiera que sea su caso, el Gobierno de Gales le puede ayudar. Contamos con apoyo gratuito, seguro, independiente y especializado para ayudarle durante el proceso de solicitud. Trabajamos en conjunto con una red de especialistas jurídicos, asesores ciudadanos y organizaciones benéficas para asegurarnos de que siempre haya alguien que le pueda ayudar a hacer su solicitud, y, así, pueda quedarse con nosotros en Gales.

Les pido encarecidamente a todos los ciudadanos de la Unión Europea que aún no se han registrado, que visiten el sitio Web Preparing Wales website, en el que encontrarán toda la información necesaria.

Deseamos que permanezcan en Gales, en donde siempre serán bienvenidos.

Image
signature

Mark Drakeford
Primer Ministro

Français

Chers citoyens de l'UE vivant au Pays de Galles,

Je vous écris cette lettre ouverte, à vous et à vos familles, pour vous dire que vous êtes, et serez toujours, les bienvenus au Pays de Galles.

La contribution que vous apportez à nos communautés, nos services publics et nos entreprises est inestimable. Je comprends combien les dernières années ont été difficiles pour vous, avec toute l'incertitude que Brexit a apportée, et maintenant, une pandémie en cours qui a rendu une situation difficile beaucoup plus difficile à gérer.

Je veux que vous sachiez que nous voulons que vous restiez ici, et que vous continuiez à jouir de la liberté et des droits que le Pays de Galles, en tant que nation accueillante, peut vous offrir.

Tous les citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse (à l'exception des citoyens irlandais) qui résidaient au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 sont tenus par le gouvernement britannique de faire une demande de participation au programme d'établissement de l'UE, afin d'obtenir leur statut pour continuer à vivre et à travailler ici.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2021. Cette date approche rapidement.

Nous savons que certaines personnes n'ont pas encore demandé à bénéficier de ce programme. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Vous êtes peut-être venu vivre au Royaume-Uni il y a de nombreuses années sans vous rendre compte que vous devez faire une demande. Vous avez peut-être eu des enfants alors que vous viviez ici et ne savez pas que vous devez faire une demande pour vous et vos enfants. Vous avez peut-être des problèmes d'accès à un smartphone ou à un ordinateur. Il se peut aussi que vous soyez simplement submergé par la procédure ou que vous vous inquiétiez de ne pas avoir les bons papiers.

Quelle que soit votre situation, le gouvernement gallois peut vous aider. Nous avons obtenu une assistance spécialisée, indépendante et gratuite pour vous aider tout au long de la procédure de demande. Nous travaillons avec un réseau de spécialistes juridiques, de conseils aux citoyens et d'organisations caritatives pour nous assurer que vous puissiez vous adresser à quelqu'un pour vous aider à faire votre demande et à rester ici au Pays de Galles.

J'invite instamment tous les citoyens de l'UE qui n'ont pas encore fait de demande à consulter notre Preparing Wales website où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

Nous voulons que vous restiez au Pays de Galles, où vous serez toujours les bienvenus.

Image
signature

Mark Drakeford
Premier ministre

Italiano

Cari cittadini dell’Unione Europea residenti in Galles,

Questa è una lettera aperta che scrivo a voi e alla vostra famiglia per dirvi che siete, e sempre sarete, benvenuti in Galles.

Il contributo che date alle nostre comunità, ai servizi pubblici e alle aziende è inestimabile. So quanto sono stati difficili questi ultimi anni per voi, con l’incertezza creata da Brexit a cui si è aggiunta ora questa pandemia che ha reso ancora più arduo gestire la situazione.

Voglio che sappiate che noi vi vogliamo qui e in grado di usufruire della libertà e dei diritti che il Galles, da nazione accogliente, può offrirvi.

Tutti i cittadini della UE (tranne gli irlandesi), del SEE (Spazio economico europeo) e della Svizzera residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020 devono fare richiesta al governo del Regno Unito per l’EU Settlement Scheme (Sistema di registrazione dei cittadini UE) per garantire il diritto a continuare a vivere e lavorare qui.

Il termine massimo per presentare la domanda è il 30 giugno 2021. Non manca molto tempo alla scadenza.

Sappiamo che ci sono persone che non hanno ancora fatto la richiesta per la registrazione e i motivi per questo potrebbero essere svariati. Forse siete venuti a vivere nel Regno Unito tanti anni fa e non credete di dover fare questa richiesta. Forse avete avuto figli qui e non sapete che dovete fare richiesta sia per voi che per i vostri figli. Forse avete difficoltà a trovare uno smartphone o un computer. Oppure la procedura vi appare troppo complicata o avete paura di non avere la giusta documentazione.

Qualsiasi sia la vostra situazione, il governo del Galles può aiutarvi. Abbiamo organizzato un’assistenza specialistica, gratis ed indipendente, che vi aiuterà con la procedura di richiesta. Stiamo lavorando con una rete di esperti legali, Citizens’ Advice (Uffici di consigli ai cittadini) e enti di benficenza per assicurarci che ci sia qualcuno a cui potete rivolgervi per aiutarvi con la domanda di richiesta e rimanere qui nel Galles.

Esorto tutti i cittadini UE che non hanno ancora fatto domanda a visitare il nostro sito Preparing Wales website dove potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Vogliamo che rimaniate nel Galles dove sarete sempre i benvenuti.

Image
signature

Mark Drakeford
Primo Ministro

Lietuvių

Brangūs ES piliečiai gyvenantys Velse,

Rašau šį atvirą laišką jums ir jūsų šeimoms, kad pasakyti jog jūs esate ir visada būsite laukiami Velse.

Jūsų indelis į mūsų bendruomenes, viešąsias paslaugas ir verslus yra neįkainuojamas. Suprantu kokie sunkūs jums buvo paskutiniai keli metai dėl Brexit nežinomybės ir dabar dar besitęsianti pandemija sudėtingą situaciją padarė dar sudėtingesne.

Aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mes norime, kad jūs pasiliktumėte ir toliau mėgautumėtės laisve ir teisėmis kurias Velsas ir svetinga tauta gali jums pasiūlyti.

Visi ES, EEE ar Šveicarijos piliečiai ( išskyrus Airijos piliečius) kurie JK gyveno iki 2020m. Gruodžio 31d. privalo pagal JK Vyriausybės reikalavimą užsiregistruoti ES Nuolatinio Gyventojo Statuso Schemoje, kad galėtų išsaugoti savo statusą ir galėtų čia gyventi ir dirbti.

Registracijos terminas yra iki 2021m. Birželio 30d. Ši data greitai artėja.

Mes žinome, kad dar yra žmonių kurie dar nesikreipė į schemą. Tam gali būti daugybė priežaščių. Jūs galėjote atvykti į JK prieš daugelį metų ir net nepagalvojote, kad jums reikia registruotis. Jūs galėjote susilaukti vaikų čia gyvenant ir nežinoti, kad reikia jums ir jūsų vaikams užsiregistruoti. Galite turėti problemų su prieiga prie išmaniojo telefono ar kampiuterio. Ar papraščiausiai esate priblokšti proceso ar jaudinates, kad neturite tinkamų dokumentų.

Nesvarbu kokia jūsų situacija, Velso Vyriausybė gali padėti. Mes turime specialistus, nepriklausomus ir nemokamą pagalbą galinčius suteikti jums su paraiškos pateikimo procesu. Mes dirbame su teisinių specialistų tinklu, Citizen‘s Advice (Piliečių Patarėjais), labdaringomis organizacijomis, kad įsitinkinti, jog yra į ką galėtumėte kreiptis pagalbos užpildyti paraišką ir likti čia Velse.

Aš raginu visus ES piliečius, kurie dar nėra užsiregistravę apsilankyti mūsų Preparing Wales website kur jūs rasite visa jums reikiamą informaciją.

Mes norime, kad jūs liktumėte Velse kur jūs visuomet esate laukiami.

Image
signature

Mark Drakeford
Pirmas Ministras

Polski

Drodzy obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Walii.

Piszę do Was niniejszy list otwarty, aby przekazać Wam i Waszym rodzinom, że zawsze jesteście, i zawsze będziecie, mile widziani w Walii.

Wasz wkład w naszą społeczność, wszelkie usługi publiczne i działalność gospodarczą jest nieoceniony. Jestem świadom tego, że ostatnie kilka lat było dla Was bardzo trudne – ze względu na niepewność, którą przyniósł ze sobą Brexit. Dodatkowo, trwająca pandemia sprawia, że cała sytuacja stała się niezwykle ciężka dla wielu osób.

Powinniście wiedzieć, że chcemy, abyście tu zostali i cieszyli się wolnością i swoimi prawami - Walia oferuje Wam właśnie te wartości.

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z wyłączeniem obywateli Irlandii), którzy zamieszkali w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020r. muszą złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej poprzez system osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej (EU Settlement Scheme), aby móc kontynuować swoją pracę i pobyt w naszym kraju. Wymaga tego rząd Wielkiej Brytanii.

Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r. Termin ten zbliża się wielkimi krokami.

Wiemy, że niektórzy nadal nie złożyły wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Powodów może być wiele. Możliwe, że przeprowadziłeś/aś się do Wielkiej Brytanii dawno temu i nie zdawałeś/aś sobie sprawy z tego, że należy złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. Możliwe, że masz dzieci, które mieszkają z Tobą i nie wiedziałeś/aś, że należy złożyć wniosek za siebie oraz za dzieci. Może masz problemy z używaniem telefonu lub komputera. Możliwe, że też po prostu jesteś przytłoczony/a całym procesem składania wniosków lub martwisz się, że nie masz odpowiednich dokumentów do wypełnienia.

Niezależnie od Twojej sytuacji, Rząd Walii może Tobie pomóc. Powołaliśmy zespół niezależnych specjalistów, którzy mogą bezpłatnie pomóc Ci przebrnąć przez proces składania wniosku. Współpracujemy z grupą prawników, Biurem Porad Obywatelskich i organizacjami charytatywnymi, aby zapewnić Tobie wsparcie podczas wypełniania aplikacji – abyś mógł/mogła zostać z nami, w Walii.

Zachęcam wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej, aby odwiedzić naszą Preparing Wales website – można tutaj znaleźć wszelkie potrzebne informacje.

Chcemy, abyście zostali w Walii. Będziecie tutaj zawsze mile widziani.

Image
signature

Mark Drakeford
Pierwszy minister

Português

Caros cidadãos da UE que vivem no País de Gales,

Escrevo esta carta aberta a si e às suas famílias para lhes dizer que são, e sempre serão, bem-vindos no País de Gales.

A contribuição que dão às nossas comunidades, aos nossos serviços públicos e às nossas empresas é inestimável. Compreendo como os últimos anos têm sido difíceis para si, com toda a incerteza que Brexit trouxe, e agora, uma pandemia contínua que tornou uma situação difícil muito mais difícil de lidar.

Quero que saiba que queremos que fique aqui, e continue a desfrutar da liberdade e direitos que o País de Gales, como nação acolhedora, lhe pode oferecer.

Todos os cidadãos da UE, do EEE ou suíços (excepto cidadãos irlandeses) que residiam no Reino Unido até 31 de Dezembro de 2020 são obrigados pelo Governo do Reino Unido a candidatarem-se ao Sistema de Regularização da UE, para assegurar a sua situação para continuarem a viver e a trabalhar aqui.

O prazo para a candidatura é 30 de Junho de 2021. Esta data está a aproximar-se rapidamente.

Sabemos que há pessoas que ainda não se candidataram ao sistema. Pode haver muitas razões para isto. Talvez tenha vindo viver para o Reino Unido há muitos anos e não se tenha apercebido de que precisa de se candidatar. Talvez tenham tido filhos enquanto viviam aqui e não saibam que precisam de se candidatar por si próprios e pelos vossos filhos. Pode ter problemas de acesso a um smartphone ou computador. Ou pode simplesmente estar sobrecarregado com o processo ou preocupado por não ter a correcta papelada.

Qualquer que seja a sua situação, o Governo galês pode ajudar. Garantimos apoio especializado, independente e gratuito para o ajudar através do processo de candidatura. Estamos a trabalhar com uma rede de especialistas jurídicos, Aconselhamento ao Cidadão, e instituições de caridade para garantir que existe alguém a quem se pode dirigir para o ajudar a fazer a sua candidatura e ficar aqui no País de Gales.

Apelo a todos os cidadãos da UE que não se tenham candidatado a visitar o Preparing Wales website onde encontrará toda a informação de que necessita.

Queremos que fique no País de Gales, onde será sempre bem-vindo.

Image
signature

Mark Drakeford
Primeiro Ministro

Românește

Dragi Cetățeni ai Uniuni Europene care locuiesc în Wales,

Vă scriu această scrisoare deschisă dvs. și familiilor dvs. pentru a vă spune că sunteți și veți fi întotdeauna bineveniți în Wales.

Contribuția pe care o aduceți comunităților noastre, serviciilor noastre publice și afacerilor noastre este de neprețuit. Înțelegem cât de dificil a fost pentru dvs. în ultimii ani, cu toate incertitudinile pe care Brexit-ul le-a adus, și acum, pandemia în curs de desfășurare care a făcut o situație deja dificilă să fie și mai greu de gestionat.

Doresc să vă informez că noi dorim ca dvs. să rămâneți aici și să continuați să vă bucurați de libertatea și drepturile pe care Wales, ca o națiune primitoare, vi le poate oferi.

Toți Cetățenii Uniuni Europene, Comunitatea Economică Europeană sau Elvețieni (cu excepția cetățenilor Irlandezi) care au fost rezidenți în UK până la data de 31 Decembrie 2020 sunt obligați de către Guvernul Britanic să aplice pentru Schema de Statut UE pentru ași asigura dreptul de a continua să locuiască și să muncească aici.

Termenul limită pentru a aplica este 30 Iunie 2021. Această dată se apropie cu pași rapizi.

Știm că sunt persoane care încă nu au aplicat la această schemă. Pot exista multe motive pentru acest lucru. Poate ați venit să locuiți în UK cu foarte mulți ani în urmă și nu realizați că trebuie să aplicați. Poate ați avut copii în perioada în care ați locuit aici și nu știți că trebuie să aplicați, atât pentru dvs. cât și pentru copiii dvs., poate aveți probleme să accesați un telefon smartphone sau un calculator. Sau, poate sunteți pur și simplul copleșiți de acest proces sau vă faceți griji că nu aveți toate documentele corecte.

Oricare ar fi situația dvs., Guvernul Welsh vă poate ajuta. Am asigurat asistență de specialitate, independentă și gratuită pentru a vă ajuta în procesul de aplicare. Lucrăm cu o rețea de specialiști, Serviciul Citizens’ Advice, și organizații caritabile pentru a ne asigura că există locuri pe care le puteți accesa pentru a vă ajuta să depuneți aplicația și să rămâneți aici în Wales.

Îi îndemn pe toți Cetățenii Uniunii Europene care încă nu au aplicat să viziteze website-ul nostru: Preparing Wales website unde puteți găsi toate informațiile de care aveți nevoie.

Vrem ca dvs. să rămâneți în Wales, unde veți fi întotdeauna bineveniți.

Image
signature

Mark Drakeford
Primul Ministru

Slovenčina

Vážení občania EÚ žijúci vo Walese,

Píšem Vám a Vašim rodinám, aby som Vám povedal, že vo Walese ste a vždy budete vítaní.

Je neoceniteľné, ako prispievate do našich komunít, našich verejných služieb a našich firiem. Chápem, aké ťažké boli pre Vás boli posledné roky so všetkou neistotou, ktorú priniesol Brexit, a teraz s pretrvávajúcou pandémiou, ktorá sťažila zvládanie tejto zložitej situácie.

Chcem, aby ste vedeli, že chceme, aby ste tu zostali a naďalej si užívali slobodu a práva, ktoré Vám Wales ako ústretový národ môže ponúknuť.

Všetci občania EÚ, EEA alebo Švajčiarska (okrem írskych občanov), ktorí mali bydlisko v Spojenom kráľovstve pred 31. decembra 2020 sa musia prihlásiť na EU Settlement Scheme, aby si zabezpečili svoj status, ktorý im umožní aby tu naďalej mohli žiť a pracovať.

Termín podania žiadosti je 30. júna 2021. Tento dátum sa blíži rýchlo.

Vieme, že existujú ľudia, ktorí sa do schémy ešte neprihlásili. Môže to mať veľa dôvodov. Možno ste prišli do Spojeného Kráľovstva pred mnohými rokmi a neuvedomili ste si, že si musíte podať žiadosť. Možno ste tu mali deti a neviete, že musíte prihlásiť seba a svoje deti. Môžete mať problémy s prístupom k smartfónu alebo počítaču. Alebo môže byť tento proces pre Vás jednoducho ťažký alebo sa obávate, že nemáte správne doklady.

Waleská vláda Vám môže pomôcť bez ohľadu na Vašu situáciu. Zabezpečili sme nezávislého a bezplatného odborníka, ktorý Vám pomôže pri vybavovaní žiadosti.

Pracujeme s množstvom právnych špecialistov, občianskou radou a charitatívnymi organizáciami, aby sme sa uistili, že je tu niekto, na koho sa môžete obrátiť, a kto Vám môže pomôcť s podaním žiadosti a pobytom tu vo Walese.

Žiadam všetkých občanov EÚ, ktorí si nepodali žiadosť, aby navštívili našu webovú stránku Preparing Wales website, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Chceme, aby ste zostali vo Walese, kde ste vždy vítaní.

Image
signature

Mark Drakeford
Prvý minister

Download this page as a PDF . File size 174 KB.

File size 174 KB. This file may not be fully accessible.