Skip to content

Ein strategaeth (Coetiroedd i Gymru)

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru yn gosod uchelgais feiddgar o ran sut y gallai coetiroedd a choed gyfrannu hyd yn oed yn fwy at fywydau’r Cymry.

Mae’r strategaeth yn ymdrin â choed a choetiroedd Cymru fel ffordd o gyflawni ar draws pedair thema strategol, sef:

  • ymateb i newid yn yr hinsawdd – ymdopi â newid yn yr hinsawdd a helpu i leihau ein hôl troed carbon
  • coetiroedd i bobl – gwasanaethu anghenion lleol o ran iechyd, addysg a swyddi
  • sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig – diwydiannau arloesol a medrus sgiliau’n creu cynnyrch adnewyddadwy o Gymru
  • ansawdd amgylcheddol – gwneud cyfraniad pwysig at fioamrywiaeth, tirweddau a threftadaeth, a lleihau pwysau amgylcheddol eraill.

Mae natur, ansawdd, dosbarthiad a rheolaeth o’n coed a’n coetiroedd yn sail i’n strategaeth goedwigaeth. Rydym wedi nodi chwe chanlyniad allweddol i gryfhau’r sail hwn er mwyn sicrhau y bydd  yn addas i gwrdd ag anghenion y 50 mlynedd nesaf a thu hwnt:

  • mwy o goetiroedd a choed yn cael eu rheoli’n gynaliadwy 
  • ecosystemau coetiroedd yn iach ac yn gryf
  • coetiroedd wedi’u haddasu’n well er mwyn cynnig ystod eang o fanteision
  • gorchudd coetir yng Nghymru’n cynyddu
  • mwy o gysylltiad rhwng rheoli coetiroedd a choed a defnydd arall o dir
  • coetiroedd a choed trefol yn cynnig ystod eang o fanteision.

Cynllun Gweithredu

Bydd cyfres o gynlluniau gweithredu yn amlinellu’r camau a fydd yn cael eu cymryd a’r hyn a fydd yn cael ei wneud gan gan bawb sydd â diddordeb mewn gwireddu amcanion hirdymor y Strategaeth. Mae’r Cynllun Gweithredu presennol, a fydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2020.