Skip to content

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: A55 junctions 15 and 16 add Welsh

A55 gwelliannau Cyffordd 15 a Chyffordd 16

Dolenni perthnasol

Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.

Rydym yn adeiladu cyffordd newydd yn lle cylchfannau Llanfairfechan (Cyffordd 15) a Phenmaenmawr (Cyffordd 16).

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi ei gynllunio
Rhanbarth/sir: Conwy
Dyddiad dechrau: 2019
Dyddiad dod i ben: 2021
Cost: i'w gadarnhau
Contractwyr cynllunio ac adeiladu: i'w gadarnhau

Pam rydym yn ei wneud

Rydym yn ceisio cyflymu teithiau ar hyd yr A55 a'u gwneud yn fwy diogel. Bydd y newidiadau hyn hefyd yn hwyluso gwaith cynnal a chadw ac yn gwella'n gallu i ddelio ag argfyngau.

Cynnydd presennol

Mae ymgynghorwyr allanol wedi adolygu'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer y dyffyrdd hyn. Maen nhw wedi argymell bod angen i ni wneud rhagor o waith i ddatblygu'r opsiynau a ffefrir. Rydym bellach wedi penodi ymgynghorydd allanol ac mae'r broses gaffael i benodi contractwr Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) wedi cychwyn. Pan fydd wedi'i benodi, bydd y contractwr ECI yn datblygu cynllun yr opsiynau a ffefrir hyd nes bod modd cyhoeddi Gorghmynion draft ar gyfer y cynllun.

Y cynllun

Byddwn yn creu cyffyrdd ar wahân yn lle’r cylchfannau yng Nghyffordd 15 a Chyffordd 16. Golyga hyn y bydd ffyrdd ymyl un ai’n mynd oddi tano neu uwchlaw’r A55, a bydd traffig yn ymuno â’r gefnffordd drwy ffordd ymuno yn lle cylchfan. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n bosibl i draffig ar yr A55 lifo’n fwy didrafferth heb orfod arafu ger cylchfan.

Byddwn yn cydweithio â rhanddeiliaid er mwyn datblygu opsiynau ar gyfer y ddwy gyffordd.

Amserlen

Datblygu cynllyn ac opsiynau: 2016-2018
Proses statudol ac ymchwiliad cyhoeddus: 2018-2019
Cynllun manwl ac adeiladu: 2019-2021
Ôl-ofal amgylcheddol: 2021-2024

Ymgynghori

Cynhaliwyd gweithdai i randdeiliaid ym mis Gorffennaf 2008.

Rydym yn gobeithio cynnal arddangosfeydd i roi gwybodaeth i'r cyhoedd dechrau 2017 ar ôl penodi contractwr ECI.

Camau nesaf

Byddwn yn penodi contractwr ECI hydref 2016.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop