Skip to content

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Dolenni perthnasol

Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
Mae'r adroddiadau hyn yn cwmpasu cyfres o werthusiadau a fydd yn cyfrannu at werthusiad trosfwaol o'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2015.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod ein cyfeiriad strategol cenedlaethol.

Mae hefyd yn nodi'r cyfeiriad ar gyfer gwella safonau addysgu a dysgu'r Gymraeg fel iaith, ac yn benodol, Cymraeg ail iaith.

Yn 2007 fe wnaethom ymrwymo i 'greu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cenedlaethol i ddatblygu darpariaeth effeithiol o addysg feithrin hyd at addysg bellach ac uwch, wedi'i hategu gan raglen weithredu'. Mewn ymateb i’r ymrwymiad hwn lansiwyd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010.

Daeth y cyfnod cychwynnol pum mlynedd o weithredu i ben yn 2015. Mae’r gwaith pwysig o osod y seilwaith ar gyfer datblygu addysg cyfrwng Cymraeg wedi symud ymlaen. Fodd bynnag, mae angen sicrhau bod yr holl brosesau cynllunio yn cael eu gwreiddio, eu rhoi ar waith a’u gwireddu a bod yr holl randdeiliaid yn chwarae eu rhan.

Rydym wedi ymrwymo’n llawn i ddatblygiad parhaus addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg ac yn nodi ein hamcanion polisi ar gyfer y cyfnod 1 Ebril 2016 – 31 Mawrth 2017 mewn datganiad polisi.

Lawrlwytho Dogfen