Skip to content

Gweithredu

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cerdded a beicio.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Ddeddf yn rhoi'r pwer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau ar y prosesau a'r gweithdrefnau y mae angen eu dilyn er mwyn bodloni gofynion y Ddeddf.

Y Cyfarwyddyd ardaloedd dynodedig

Mae'r Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru bennu i ba rannau o Gymru y mae Ddeddf yn berthnasol. Roedd y Cyfarwyddyd gyhoeddi i awdurdodau lleol am 02 Hydref 2014.

Gallwch weld yr ardaloedd lleol dynodedig ar y Map o ardaloedd lleol dynodedig (dolen allanol).

Cyfarwyddyd ar fapiau'r llwybrau sy'n bodoli eisoes

Ym mis Mai 2015, cyhoeddodd Weinidogion Cymru cyfarwyddyd i'r awdurdodau lleol, gan ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno mapiau'r llwybrau sy'n bodoli eisoes i 22 Ionawr 2016.

Canllawiau ar ddylunio

Mae'r Ddeddf yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau ar leoliad ar natur llwybrau a hefyd y safon o safbwynt cyflwr y mae'n rhaid iddynt ei bodloni cyn cael eu hystyried fel llwybrau teithio llesol. Mae'r ddogfen hon i gael ei defnyddio gan bawb sy'n rhan o gynllunio, dylunio, cymeradwyo, adeiladu a chynnal a cadw rhwydweithiau a seilwaith teithio llesol a bydd o fantais i staff proffesiynol sy'n gweithio i'r rhai sy'n gyfrifol am greu, addasu a rheoli ein hamgylchedd adeiledig.

Canllawiau ar gyflenwi

Mae'r Canllawiau ar gyflenwi wedi gyhoeddi gan Weinidogion Cymru.

Ymchwil

Daw’r adroddiad annibynnol hwn  ar deithio llesol gan yr Athro Stuart Cole yn sgil Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a'r dogfennau a’i dilynodd - Canllaw Dylunio, Cynllun Gweithredu a Chynllun Cyflawni. Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Comisiynon ni Sustrans i ymchwilio i’r syniad o droi hen dwneli rheilffordd yn y De yn llwybrau cerdded a beicio.  Bydden nhw’n gwella’r rhwydwaith teithio egnïol yn y rhanbarth.  Edrychodd Sustrans yn fanwl hefyd ar Dwnnel Rhondda.  Os caiff ei agor, hwnnw fydd y twnnel cerdded a seiclo ail hiraf yn y byd.  Mae’r ddau adroddiad ar gael ichi eu lawrlwytho.