Skip to content

Gwasanaethau rheilffyrdd ar gyfer y dyfodol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd ar gyfer y Dyfodol, sydd wedi'i anelu at deithwyr, yn amlinellu gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaethau, ac yn rhoi cipolwg ar atebion y cynigwyr.

 Ar hyn o bryd, mae pedwar cwmni’n cyflwyno cynigion i ddarparu gwasanaeth rheilffordd ac i fod yn bartner yn y broses o ddatblygu Metro De Cymru. Mae’r cynigwyr yn nodi manylion y cynlluniau y byddent yn eu rhoi ar waith er mwyn ateb gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am wasanaethau gwell, gwelliannau o ran sicrhau ansawdd y gwasanaeth a bod teithwyr mor gyfforddus ag y bo modd, a thrawsnewid y profiad o fynd ar drên.  Gofynnir am well trenau, gorsafoedd a systemau gwybodaeth, yn enwedig o ran mynediad i bobl anabl.  Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddatblygu gyda buddion ac anghenion hirdymor mewn golwg, a bydd ystyriaethau cynaliadwy a moesegol yn sail i’r atebion a ddatblygir.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Trafnidiaeth Cymru ymgynghoriad helaeth ar draws Cymru a’r ffin i Loegr, ar ran Llywodraeth Cymru a’r Adran Drafnidiaeth.  Mae canfyddiadau’r ymgynghoriad wedi bod yn allweddol wrth lunio’r gofynion ar gyfer y gwasanaethau newydd a helpu i sicrhau y datblygir  gwasanaeth rheilffordd sydd wir yn diwallu anghenion pobl.

Lawrlwytho Dogfen