Skip to content

M4 Cyffordd 41 Port Talbot

Dolenni perthnasol

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cynnal astudiaeth o draffig ar yr M4 wrth Port Talbot er mwyn gwella’r traffig ar y ffordd.

Crynodeb

Statws: cyfredol
Rhanbarth/sir: y de-ddwyrain
Dyddiad dechrau: Awst 2014
Dyddiad cwblhau: Mawrth 2015
Cost: i'w gadarnhau

Pam?

Mae cyflymder cyfartalog y traffig yn gostwng yn sylweddol yn ystod yr oriau brig yn ardal Cyffordd 41. Yn ôl data a gasglwyd yn 2012:

 • mae cyflymder cyfartalog y traffig tua’r dwyrain yn gostwng i ryw 30mya yn ystod oriau brig y bore 
 • mae cyflymder cyfartalog y traffig tua’r gorllewin yn gostwng i ryw 25mya yn ystod oriau brig yr hwyr. 

Mae angen inni wella llif y traffig ar yr M4 er mwyn gwella amserau teithio.

Hynt y gwaith ar hyn o bryd

Rydym wedi dod i ben â chyfnod o gau’r ffordd tua’r gorllewin ar y ffordd ymuno yn ystod oriau brig.  Gallwch lawrlwytho adroddiad am y treial yma.

Manylion y cynllun

Roedd y cynllun yn cynnwys:

 • cau’r ffordd ymuno tua’r gorllewin am gyfnod prawf yn ystod yr oriau brig
 • swm o £521,000 wedi’i neilltuo i Gyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot er mwyn gwella ffyrdd lleol cyn i’r cyfnod prawf ddechrau 
 • swm o £500,000 wedi’i neilltuo i Gyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot er mwyn cyflymu’r gwaith o wella’r rhwydwaith ffyrdd lleol, gan gynnwys:
  • adeiladu pont i gysylltu rhan orllewinol Parc Ynni Baglan â’r rhan ddwyreiniol
  • gwella ffordd gyswllt Wharf Road yn Llansawel
 • monitro:
  • llif y traffig ar yr M4 ac ar y rhwydwaith ffyrdd lleol
  • nifer yr ymwelwyr â Chanolfan Siopa Aberafan
  • data am docynnau parcio
  • ansawdd yr aer drwy ddata a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot
 • camerâu gorfodi cyflymder cyfartalog yn cael eu gosod ar ddechrau’r cyfnod gorfodi sef Ionawr 2015 – rydym wedi casglu data er mwyn gweld pa effaith y bydd y system gorfodi cyflymder yn ei chael a’r effaith y bydd cau a’r camau i orfodi cyflymder yn ei chael gyda’i gilydd.

Rydym wedi defnyddio dull yr Adran Drafnidiaeth o fesur gwerth amserau teithio i’r farchnad ac o fesur effaith damweiniau er mwyn pwyso a mesur pa fanteision ariannol a ddaw yn sgil gwell amserau teithio ar yr M4 o gymharu â’r manteision ariannol neu’r costau sy’n gysylltiedig â ffyrdd lleol.  

Mae mesur nifer y tocynnau parcio a nifer yr ymwelwyr wedi ein helpu i benderfynu pa effaith y bydd cau’r ffordd yn ei chael ar ganol y dref.

Sut aethon ni ati i ymgynghori

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot ymchwiliad cyhoeddus yn 2009 i drafod Ffordd Ddosbarthu Cyrion Port Talbot Cam 2, ac argymhellwyd bryd hynny y dylid cau Cyffordd 41. Rydym wedi bod yn cydweithio â’r cyngor ers hynny i ddadansoddi’r opsiynau hynny ac opsiynau eraill, gan gynnwys amryfal opsiynau cau a chaniatáu i draffig ddefnyddio’r llain galed. Gwrthodwyd y syniad o ddefnyddio’r llain galed am resymau’n ymwneud â diogelwch a gwerth am arian.

Cyn i’r treial ddechrau, cwrddodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ag arweinydd Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot, busnesau a chynrychiolwyr y cyhoedd. Yn ystod cyfnod y treial, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru â Chyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot a grŵp o gynrychiolwyr. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Gorchymyn Arbrofol ar gyfyer cyfnod y treial gyda’r heddlu.  Cafod trafodaethau hefyd gyda’r Gwasanaeth Tân ac Ambiwlans fel yr ymgyngoreion anstatudol.

Y camau nesaf

Mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi penderfynu agor y ffordd ymuno ar hyd yr M4 wrth gyffordd 41 tra bydd swyddogion yn cynnal rhagor o ddadansoddiadau er mwyn helpu gyda’r penderfyniad un ai i fynd ymlaen â’r ymgynghoriad llawn ynghylch cau’r ffordd neu beidio.