Skip to content

Gorchmynion draft

Dolenni perthnasol

Mae'r Nodyn Cyngor Interim hwn yn rhoi cyfarwyddiadau ar gyfer asesu effaith weledol prosiectau priffyrdd.
Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl.
Mae’r Cynllun hwn yn awdurdodi adeiladu darn newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd sy’n cychwyn o draffordd bresennol yr M4 ym Magwyr drwodd i draffordd bresennol yr M4 yng Nghas-bach.
Mae'r Gorchymyn hwn yn darparu ar gyfer darnau newydd o gefnffordd sy'n ofynnol ar gyfer y cynllun.
Mae'r Cynllun hwn yn atodol i Gynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23) 201-
Cynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Diwygio) 201-
Bydd y Cynllun hwn yn lleihau lled y ddyfrffordd fordwyol o’r enw Junction Cut o fewn Dociau Casnewydd fel y nodir yn Atodlen 3 i’r Prif Gynllun i isafswm lled o 11 o fetrau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gorchmynion yw'r pwerau i bennu llinell ffordd newydd, addasu ffyrdd ymyl, prynu tir a rhoi unrhyw hawliau eraill ar waith sydd eu hangen i gyflawni cynllun.

Gwnaethom gyhoeddi'r gorchmynion ar ffurf drafft i roi cyfle ichi neu’ch sefydliad eu gwrthwynebu neu eu cefnogi.

Mae'r gorchmynion drafft yn cynnwys:

  • Gorchymyn prynu gorfodol drafft: sy'n rhoi'r pwerau cyfreithiol inni i gaffael y tir sydd ei angen i adeiladu'r ffordd arno.
  • Gorchymyn cynllun drafft: sy'n rhoi'r pŵer inni adeiladu traffordd dair lôn newydd rhwng Magwyr a Chas-bach tua de Casnewydd, y ffyrdd ymuno a'r ffyrdd cysylltiedig. Mae hefyd yn rhoi'r pwerau inni godi pontydd dros ddyfrffyrdd.
  • Gorchymyn amrywio cynllun drafft: sy'n rhoi'r pŵer inni ailddosbarthu'r M4 presennol rhwng Magwyr a Chas-bach, a'r A48(T) rhwng Cas-bach a Llaneirwg, er mwyn iddynt beidio â bod yn draffyrdd mwyach ac i barhau i fod yn gefnffyrdd.
  • Gorchymyn llinell drafft: sy'n rhoi'r pwerau inni adeiladu rhan newydd o gefnffordd.
  • Gorchymyn ffordd ymyl drafft: sy'n rhoi'r pŵer inni atal (cau), gwella, addasu neu ddarparu rhannau newydd o ffyrdd, llwybrau troed, llwybrau beicio, cilffyrdd, llwybrau ceffylau a mynedfeydd preifat newydd.
  • Tystysgrifau Adran 19: sy'n rhoi'r pŵer inni ddisodli Tir Comin a rhandiroedd.

Ym mis Medi 2016, Rhagfyr 2016 a Mawrth 2017 cyhoeddwyd Gorchmynion drafft atodol gennym ar gyfer rhai newidiadau i’r Cynllun, gan gynnwys yn fwyaf diweddar, slipffordd ymadael arfaethedig tua’r dwyrain yng nghyffiniau gwasanaethau Magwyr.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Datganiad o resymau (Maint Ffeil: 640KB)
Adobe PDF document
Cynllun Atodol (Saesneg yn unig) (Maint Ffeil: 88.5 KB)
Adobe PDF document
Datganiad o resymau (Atodol) (Maint Ffeil: 82KB)
Adobe PDF document
Datganiad esboniadol (Maint Ffeil: 643KB)
Adobe PDF document
Datganiad esboniadol (Atodol) (Maint Ffeil: 72KB)
Adobe PDF document
Site plan 14 (Saesneg yn unig) (Maint Ffeil: 4.28MB)