Skip to content

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Dolenni perthnasol

Mae'r ymchwiliad cyhoeddus i'r prosiect arfaethedig ar yr M4, sy'n un o'r ymchwiliadau hiraf i gael ei gynnal yng Nghymru erioed, wedi gwrando bellach ar y datganiad cloi gan Lywodraeth Cymru.
Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar y cynllun drafft i ddatrys problemau yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n effeithio ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pont afon Wysg

Rydym yn bwriadu adeiladu rhan newydd o draffordd i'r de o Gasnewydd ar yr un pryd â mesurau ategol.

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi ei gynllunio
Rhanbarth/sir: de-ddwyrain
Dyddiad dechrau: diwedd 2018
Dyddiad dod i ben:  diwedd 2023
Cost: tua £1.3bn
Tîm Datblygu Dylunio: Costain, Vinci a Taylor Woodrow ynghyd â’r ymgynghorwyr Arup and Atkins, gyda chymorth yr ymgynghorwyr amgylcheddol RPS.

Os byddwn yn bwrw ymlaen â’r prosiect hwn, byddwn yn cofrestru gyda’r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

 

Pam rydym yn ei wneud

Yn ein barn ni, ein cynnig ar gyfer y darn newydd o’r draffordd, a mesurau ategol, yw'r ateb cynaliadwy, hirdymor i’r problemau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd presennol sy’n gysylltiedig â’r ffordd hon.  Mae’n rhan hanfodol o’n gweledigaeth am system drafnidiaeth integredig effeithiol yn Ne Cymru.

Bydd yn gwella hygyrchedd i bobl yn ogystal â nwyddau a gwasanaethau Cymru i farchnadoedd rhyngwladol.    

Cynnydd cyfredol

Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth amgylcheddol, Gorchmynion drafft ac adroddiadau cysylltiedig ar gyfer prosiect arfaethedig yr M4. 

Yn yr ymchwiliad lleol cyhoeddus, archwiliodd arolygwyr annibynol gwmpas y cynllun, dewisiadau amgen y gwrthwynebwyr a phob mater cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Maent wedi clywed tystiolaeth gan arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr.

Amserlen

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus: gwrandawyd ar y datganiadau cloi 28 Mawrth 2018

Yn dilyn yr ymchwiliad, pe bai'r penderfyniad yn cael ei wneud i fynd ymlaen i adeladu, gallai’r amserlen fod fel a ganlyn:

Dechrau’r gwaith adeiladu: diwedd 2018
Cwblhau’r rhan newydd o’r draffordd: diwedd 2023

Camau nesaf

Bydd yr arolygwyr yn adrodd ar gafyddiadau'r ymchwiliad a byd dhn yn llywio penderfyniad yn ddiweddarach eleni ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â gwaith adeiladu.

Gallwch weld tystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad ar wefan Persona Associates (dolen allanol).

Gallwch gysylltu â’n swyddog cyswllt cyhoeddus, Brian Greaves, gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.