Skip to content

Twnelau Bryn-glas

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: M4: Twnelau Bryn-glas.

Dolenni perthnasol

Fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i’r M4, bydd gwaith cynnal a chadw dros nos ar Dwneli Brynglas yng Nghasnewydd yn dechrau ddydd Llun, 20 Mehefin.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Twnelau Bryn-glas

Rydym yn adnewyddu Twnelau Bryn-glas ac atgyweirio Pont yr Afon Wysg.

Crynodeb

Statws y prosiect: cyfredol
Rhanbarth/sir: Casnewydd
Dyddiad cychwyn: Chwefror 2016
Dyddiad gorffen: Gwanwyn 2018
Contractwyr dylunio: Capita
Contractwyr adeiladu: Costain Ltd

Mae'r prosiect hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Y diweddaraf o ran y traffig

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ffyrdd sydd ar gau, ewch i wefan Traffig Cymru (dolen allanol).  

Pam rydym yn gwneud hyn

Cafodd y twnelau eu hadeiladu’n unol â hen safonau dylunio ac nid ydynt bellach yn cydymffurfio â’r safonau dylunio presennol. Yn ogystal, mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Bont yr Afon Wysg a Thraphont Malpas.

Hynt y gwaith

Rydym wedi penodi contractwr sydd wrthi’n datblygu’r gwaith dylunio manwl. Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ym mis Mehefin 2016.

Y gwaith

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ailosod holl systemau mecanyddol a thrydanol y twnelau a hefyd y cerbytffyrdd, systemau draenio a leinin y twnnel. Byddwn hefyd yn gosod wyneb newydd ar Bont yr Afon Wysg.

Rydym wrthi’n llunio amserlen y gwaith adeiladu er mwyn sicrhau bod y prif waith yn digwydd yn ystod y nos. Bydd y draffordd ar gau rhwng cyffordd 24 a chyffordd 28, a gan amlaf dim ond i un cyfeiriad. Defnyddir y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol (yr A48) i ddargyfeirio traffig am fod darn o’r twnnel ar gau. Bydd traffig lleol hefyd yn gallu teithio i gyffordd 25a a chyffordd 26 i gysylltu â’r ffyrdd lleol. Hefyd, efallai bydd angen inni gau’r twnnel i’r ddau gyfeiriad am gyfnodau byr a hynny am resymau diogelwch.

Amserlen

Dylunio: o 29 Chwefror 2016 am 24 wythnos
Gwaith adeiladu’n cychwyn: 20 Mehefin 2016
Gwaith adeiladu’n gorffen: Ionawr 2018

Sut rydym yn ymgynghori

Ymgynghorwyd ynghylch y penderfyniad nad oedd yr Asesiad Effaith Amgylcheddol yn statudol rhwng 23 Hydref ac 11 Rhagfyr 2015.

Rydym wrthi’n ymgynghori â chyrff statudol ynghylch y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Gallwch gysylltwch â Hannah Lewis, Swiddog Cysylttu â'r Cyhoedd gyda'n ffurflen gysylltu.