Skip to content

A487 Pont ar Ddyfi Newydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: A487: pont Ddyfi newydd.

Dolenni perthnasol

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 12, 14, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980(1) (“Deddf 1980”) yn gwneud y Gorchymyn hwn.
Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 10 a 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980(1), yn gwneud y Gorchymyn hwn.
Mae Gweinidogion Cymru (a elwir yn y Gorchymyn hwn “yr awdurdod caffael”) yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.

Crynodeb

Dyddiad yr arddangosfa gorchmynion: Dydd Mawrth, 3 Hydref (17.00 – 20.00) a dydd Mercher, 4 Hydref (10.00 – 20.00) 
Diwedd y cyfnod gwrthwynebu: 18 Hydref 2017
Dyddiad dechrau’r gwaith adeiladu: Hydref 2018 
Ffordd ar agor: Haf 2020

Pam ein bod yn gwneud hyn

Nid oedd Pont ar Ddyfi wedi’i chynllunio i gludo’r traffig sydd yn mynd drosti erbyn hyn, ac felly mae’n fan gwan ar yr A487. Mae’r ffordd yn aml ar gau hefyd oherwydd llifogydd rheolaidd sy’n gorfodi traffig i deithio ar y ffordd osgoi 33 milltir.

The Mae’r bont bresennol yn rhestredig ac yn Radd II* ac yn Heneb Rhestredig felly rydym wedi ein cyfyngu o ran pa addasiadau y gallwn eu gwneud.
Ein amcanion yw:

  • Sicrhau bod y daith ar draws yr Afon Dyfi yn fwy dibynadwy
  • Gwella mynediad i wasanaethau allweddol gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, gofal iechyd ac addysg
  • Sicrhau bod Machynlleth yn parhau yn ganolfan fywiog a chynaliadwy
  • Sicrhau bod Pont Dyfi yn goroesi yn yr hirdymor
  • Lleihau nifer a difrifoldeb y damweiniau ar yr A487
  • Sicrhau nad oes mwy o berygl o lifogydd
  • Sicrhau bod mwy o gyfleoedd dibynadwy i gerdded a beicio yn ddiogel.

Byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar y tirlun, bioamrywiaeth, yr adnoddau dŵr a threftadaeth yr ardal.

Datblygidau presennol

Rydym wedi cynnal astudiaethau sydd wedi ystyried y gwelliannau i’r ffordd a’r bont bresennol yn ogystal â’r opsiwn o adeiladu ffordd a phont newydd mewn man gwahanol i’r ffordd bresennol. 

Pe byddai’r Bont ar Ddyfi i barhau’n rhan o’r A487, byddai angen inni gryfhau a lledaenu’r bont, a fyddai’n newid y bont hanesyddol yn sylweddol, ac yn arwain at darfu sylweddol yn ystod y gwaith.

Gwelsom o’r astudiaethau y byddai ffordd newydd sy’n croesi’r afon yn uwch i fyny na’r bont bresennol yn ateb gwell.

Rydym wedi cyhoeddi gorchmynion drafft ar gyfer y prosiect hwn yn ddiweddar.

Y Cynllun

Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd unffordd newydd i ymuno â’r A487 presennol i’r de-ddwyrain o Bont ar Ddyfi. Byddai’r ffordd newydd yn croesi’r Afon Dyfi oddeutu 480m yn uwch i fyny’r afon na’r bont bresennol. Byddai’r darn newydd hwn o’r ffordd yn rhan o’r A487, gyda’r ffordd bresennol i’r gogledd o’r bont yn rhan o’r A493. Ni fyddai’r A493 a’r A487 presennol i’r de o Bont ar Ddyfi yn gefnffordd sy’n cael ei chynnal gan Lywodraeth Cymru bellach, ond yn cael ei chynnal gan yr awdurdodau lleol.

Amserlen

Cyhoeddi’r gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: Haf 2017
Arddangosfa gorchmynion: Haf 2017
Ymchwiliad lleol cyhoeddus (os oes angen): Gwanwyn 2017
Ffordd ar agor: Haf 2020

Os bydd yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus yn dod i’r casgliad y dylid cymeradwyo’r cynllun, gallai’r gwaith adeiladu ddechrau yn nhymor yr hydref, 2018.

Camau nesaf

Byddwn yn cynnal arddangosfa gorchmynion drafft ar 3 a 4 Hydref 2017. Ar hyn o bryd bwriedir i’r cyfnod gwrthwynebu ddod i ben ar 18 Hydref 2017.  Bydd y gorchmynion drafft yn nodi’r tir sydd ei angen arnom i adeiladu’r ffordd newydd ac yn egluro effaith amgylcheddol hynny. Mae’r gorchmynion drafft eisoes wedi’u cyhoeddi felly bydd y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn gallu datgan eu barn. Bydd y sylwadau hyn yn rhoi mwy o wybodaeth inni ar sut i fynd ymlaen â’r cynllun hwn, ac a fydd angen inni drefnu ymchwiliad lleol cyhoeddus.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â Paul.Huish@gov.wales.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad Asesu Cynllun Cam 3 (Maint Ffeil: 22.8MB)