Skip to content

Cynnal a chadw llain ymyl y ffordd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ymylon ffyrdd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cynnal a chadw oddeutu 3,100 hectar o leiniau ar ymyl y ffordd.

Pan fyddwch yn teithio ar hyd ein cefnffyrdd efallai y gwelwch ein hasiantwyr a’u contractwyr yn cynnal a chadw y lleiniau ar ymyl y ffordd.

Mae diogelwch defnyddwyr ffyrdd yn hollbwysig pan fyddwn yn cynnal a chadw’r ffyrdd.  

Pwrpas lleiniau ar ymyl y ffordd

Mae lleiniau’n cyflawni sawl pwrpas, gan ddibynu ar eu lleoliad.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • darparu lle diogel i ddefnyddwyr y ffyrdd oddi ar y ffordd
 • rhwystro llifogydd ar y ffordd neu’r ardaloedd cyfagos
 • rhwystro llygredd dŵr rhag cael ei ryddhau i’r amgylchedd ehangach  
 • integreiddio’r ffyrdd i dirwedd y wlad neu’r dref o amgylch
 • sgrinio’r ffordd neu’r traffig rhag ardaloedd preswyl neu dirwedd sensitif  
 • darparu tirwedd amrywiol a diddorol i ddefnyddwyr ffyrdd
 • cynnig cynefinoedd sy’n cynnal bywyd gwyllt
 • cadw nodweddion hanesyddol megis cerrig milltir ac arwyddion
 • darparu lle ar gyfer offer sydd i gael ei ddefnyddio ar y ffordd
 • cludo ceblau cyfleustodau neu bibellau.

Beth a olygir gan gynnal a chadw

Rydym yn cyflawni’r canlynol:

 • torri llystyfiant megis glaswellt a phrysgwydd er diogelwch 
 • archwilio a rheoli coed a llwyni er diogelwch
 • archwilio a chynnal a cadw ffensys
 • cynnal a chadw draeniau ac ardaloedd storio dŵr
 • tynnu chwyn goresgynnol i’w rwystro rhag ymledu yn y llain neu’r tir cyfagos
 • cael gwared o lystyfiant i sicrhau bod modd gweld o bellter o hyd
 • codi ac ail-blannu coed a llwyni i gynnal a gwella’r integreiddio â’r tirlun o amgylch
 • tynnu llystyfiant i reoli planhigion penodol sy’n blâu, ac afiechydon
 • rheoli llystyfiant i gynnal a chadw a gwella cynefinoedd bywyd gwyllt; neu i warchod nodweddion hanesyddol.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ymylon ffyrdd (Maint ffeil: 936KB)