Skip to content

Cyfarwyddiadau ar orfodi sifil ar dramgwyddau traffig ffyrdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rheoli ein rhwydwaith ffyrdd yn effeithiol yn rhan bwysig o strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer system drafnidiaeth fodern, effeithlon a chynaliadwy.

Mae deddfwriaeth (Adran 87 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004) yn datgan bod yn rhaid i awdurdodau lleol ystyried Cyfarwyddiadau Statudol wrth ymarfer eu swyddogaethau.  Mae’r swyddogaethau hyn yn cynnwys datblygu, rhoi ar waith ac adolygu pwerau gorfodi sifil.  

Mae dogfennau cyfarwyddyd statudol a gweithredol yn disgrifio’r polisi a’r fframwaith rheoleiddio er mwyn helpu awdurdodau lleol i bennu eu strategaethau ar gyfer tramgwyddau traffig ffyrdd ac, os yw’n briodol, gorfodi’r polisïau hynny.

Pan fo’r Cyfarwyddiadau Statudol yn datgan bod yn rhaid i rhywbeth gael ei wneud, mae’n golygu ei fod yn ofyniad un ai mewn deddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth; bydd troednodyn yn rhoi’r ddarpariaeth briodol.  

Mae’r ddogfen ynghylch ‘Tystysgrif Dyfais wedi’i Chymeradwyo’ yn egluro sut gall ymgeiswyr wneud cais am dystysgrif ar gyfer dyfeisiau fel camerâu teledu cylch cyfyng ac offer recordio cysylltiedig.  Mae’n rhaid ichi ddarllen y ddogfen hon yn ogystal â’r ddeddfwriaeth briodol ynghylch ‘dyfais wedi’i chymeradwyo’ a wnaed o dan Ddeddf Trafnidiaeth 2000 neu Ddeddf Rheoli Traffig 2004, fel sy’n briodol; bydd y rhain yn disgrifio’r gofynion sy’n rhaid eu bodloni.

Deddfwriaeth

Dylech ddarllen yr holl ddogfennau ar yr un pryd â’r ddeddfwriaeth sydd ar y wefan Ddeddfwriaeth (dolen allanol).  Nid oes gan y dogfennau cyfarwyddyd awdurdod arbennig o ran dehongli’r gyfraith.  Os oes gwahaniaethau rhwng y rheoliadau a’r cyfarwyddiadau, y rheoliadau sy’n cael blaenoriaeth bob amser.  Mae’r ddeddfwriaeth yn cynnwys y canlynol:

  • Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2013
  • Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) (Cymru) 2013
  • Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2013
  • Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) 2013
  • Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Canllawiau ar Lefelau Taliadau) (Cymru) 2013
  • Rheoliadau Swyddogion Gorfodi Sifil (Gwisgo Lifrai) (Cymru) 2008
  • Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2008 fel y'i diwygir gan Reoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2014