Skip to content

Teithio rhatach

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: trafnidiaeth gyhoeddus.

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60ain oed neu drosodd neu yn anabl mae'n bosibl bod gennych hawl i deithio am ddim yng Nghymru.

Cerdyn bws

Mae'r Cardiau teithio rhatach yng Nghymru ar gyfer y rhai hynny sy'n byw yng Nghymru ac sy'n bodloni un o'r meini prawf canlynol: 

 • yn 60 oed neu drosodd
 • yn anabl - gweler y categorïau isod 
 • aelod o'r lluoedd arfog neu gyn-filwr sydd wedi'ch anafu sy'n derbyn dyfarniad o dan dariff 1-8 o Gynllun Iawndal Cyn-filwyr neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Mae'n bosibl defnyddio'r cerdyn ar unrhyw amser o'r dydd.  Gall berson anabl ofyn am un cerdyn cydymaith pan fyddant angen help i deithio. 

Gwneud cais am gerdyn

Yr Awdurdodau Lleol sy'n rhedeg y cynllun.  Cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol am wybodaeth ynghylch teithio am ddim ar fysiau a sut i wneud cais am gerdyn. 

Bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth i'ch Awdurdod Lleol i gadarnhau eich bod yn gymwys.  Bydd eich Awdurdod Lleol yn rhoi cerdyn bws ichi (cerdyn clyfar) os ydych yn gymwys.

Categorïau o bersonau anable

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys am y cerdyn, ni waeth beth yw’ch oed, os ydych yn cyrraedd y lefel angenrheidiol o dan y categorïau isod :  
 • wedi colli eich golwg
 • yn fyddar
 • yn fud
 • yn dioddef o nam sy'n golygu ei fod yn cael effaith niweidiol hirdymor ar eich gallu i gerdded  
 • heb freichiau neu wedi colli'r defnydd o'r ddwy fraich yn yr hirdymor  
 • yn dioddef o nam gwybyddol 
 • wedi eich gwrthod rhag cael trwydded yrru oherwydd cyflwr ar wahân i gamddefnyddio sylweddau yn gyson  
 • yn dioddef o nam ar y galon, ar symudedd, ar yr arennau neu nam niwrolegol 
 • yn derbyn yr elfen symuedd o'r Taliad Annibyniaeth Bersonol  
 • yn derbyn yr Elfen Symudedd ar y Gyfradd Uwch o'r Lwfans Byw i'r Anabl. 

I gael gwybod a ydych yn gymwys ai peidio dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol. Gallwch gael gwybod sut y mae’n pennu eu meini prawf cymhwysedd drwy ddarllen y canllawiau ar y dudalen ‘Canllawiau i awdurdodau lleol’.

Teithio ar y trên

Os yw’r gwasanaeth bysiau yn brin ac os oes gennych gerdyn teithio rhatach am ddim, gallwch ei ddefnyddio i deithio ar rai leiniau penodol yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn cael ei ariannu hyd at 31 Mawrth 2018. 

Y llwybrau sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun hwn yw:

 • Lein y Gororau rhwng Wrecsam Ganolog a Phont Penarlâg
 • Lein Dyffryn Conwy o Landudno i Flaenau Ffestiniog
 • Lein Arfordir y Cambrian rhwng Pwllheli a Machynlleth
 • Rheilffordd Calon Cymru rhwng Abertawe a Threfyclo Threfyclo.     

Mae'r cynllun yn gweithio drwy'r flwyddyn ar Lein y Gororau a Lein Dyffryn Conwy a rhwng misoedd H ydref a Mawrth ar Lein Calon Cymru a Lein Arfordir y Cambrian.   

Ceir rhagor o fanylion ar wefan Trenau Arriva Cymru (external link).