Skip to content

Menywod mewn gwyddoniaeth

Dolenni perthnasol

Mae cynlluniau i gynyddu nifer y menywod a merched yng Nghymru sy'n astudio pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg)
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae angen inni recriwtio, cadw a hyrwyddo menywod ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Er bod menywod yn gwneud yn well na dynion yn y byd addysg, nid oes cynrychiolaeth ddigonol o fenywod yn y gweithlu ym maes STEM.  

Gwnaethom gomisiynu grŵp gorchwyl a gorffen annibynnol i lunio adroddiad ar y modd y gallwn gynyddu nifer y menywod sy’n gweithio ym maes STEM. Nododd yr adroddiad yr argymhellion canlynol:

  • mae angen recriwtio mwy o fenywod ym maes STEM yn y lle cyntaf
  • cadw menywod yng ngweithlu STEM
  • annog menywod i ymgymryd â swyddi arweiniol.

Mae’r adroddiad yn gosod agenda ar gyfer pawb sy’n ymwneud â dyfodol y gweithlu ym maes STEM. Mae hyn yn cynnwys busnesau, addysgwyr a’r sector cyhoeddus.  

Yr ydym wedi derbyn yr holl 33 o argymhellion adroddiad Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru wrthi’n sefydlu gweithgor mewnol ar gyfer mynd i’r afael ag argymhellion yr adroddiad. Bydd swyddogion polisi o bob rhan o Lywodraeth Cymru’n cyfrannu at waith y gweithgor hwn a bydd yr aelodau’n adrodd wrth y Gweinidogion. 

Lawrlwytho Dogfen