Skip to content

llyw.cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Parthau .cymru a .wales yn gymorth i gryfhau hunaniaeth Cymru ar lein.

O fewn y Parthau Lefel Uchaf (TLD) hyn ceir dau Barth Ail Lefel (SLD), sef llyw.cymru a gov.wales, y gwnaethom eu neilltuo at ddefnydd sefydliadau cyhoeddus Cymru.

Rydym yn annog yn gryf y dylai awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus cymwys eraill yn y sector cyhoeddus fabwysiadau’r enwau parth hyn. Mae defnyddio’r parthau yn rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr bod y gwasanaeth yn cael ei redeg gan gorff cyhoeddus atebol y gallant ei adnabod a chysylltu ag ef oddi ar lein.

Rydym yn cadeirio Pwyllgor Enwi a Chymeradwyo Parthau Cymru (WNAC) sy'n gyfrifol am gymeradwyo neu wrthod ceisiadau ar gyfer:

  • enwau parthau .llyw.cymru a .gov.wales newydd
  • newid perchenogaeth enwau parthau .llyw.cymru a .gov.wales.

Mae WNAC hefyd yn sicrhau bod URLs .llyw.cymru a .gov.wales yn cael eu defnyddio'n unol â'r polisi ar gofrestru a chynnal y parthau hyn. Mae'r pwyllgor yn cyfarfod bob blwyddyn i adolygu'r polisi a thrafod unrhyw faterion cysylltiedig.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgeisio, darllenwch y polisi ar gofrestru a chynnal parthau ar .llyw.cymru a .gov.wales.