Skip to content

Gair am y pwnc

Mae technoleg, arloesedd a gwyddoniaeth yn feysydd sy’n hanfodol i dwf economi Cymru.

Cyfrifoldebau

Rydym yn bwriadu annog mwy o bobl i feithrin sgiliau ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), a hynny er mwyn datblygu’r potensial sydd gan Gymru i sicrhau twf economaidd. Drwy fuddsoddi mewn sgiliau, ein seilwaith digidol a chreu swyddi, byddwn yn creu dyfodol mwy llewyrchus i Gymru.

Nodau ac ymrwymiadau

 • Rydym am i Gymru gael cymdeithas sy'n fwy cynhwysol, cynaliadwy a llewyrchus. Mae sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r manteision y mae technoleg yn eu cynnig yn rhan allweddol o hynny.
 • Bydd sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn rhan o addysg ein plant i gyd, a byddwn yn defnyddio technoleg i wella'r addysgu a'r dysgu.  Y tu hwnt i'r ysgolion, byddwn yn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn meithrin y sgiliau sylfaenol a'r hyder i fynd ar-lein ac i ddefnyddio technolegau digidol.
 • Hefyd, byddwn yn helpu i hyfforddi pobl i gael sgiliau mwy arbenigol ar gyfer diwydiant.  
 • Rydym am sbarduno twf economaidd. Byddwn yn cefnogi cwmnïau o Gymru i rwydweithio ag adrannau ymchwil er mwyn creu technolegau digidol newydd a'u masnacheiddio. Byddwn yn helpu mwy o gwmnïau o Gymru i fanteisio ar gyfleoedd i arloesi, tyfu a chipio marchnadoedd newydd, yn enwedig ymhlith sector y diwydiannau creadigol, y sector TGCh a'r sector twristiaeth.
 • Byddwn yn sicrhau bod mwy o wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau'r llywodraeth yn fwy digidol. Bydd hynny'n ei gwneud yn rhwyddach i bobl eu cyrraedd ac yn eu gwneud yn fwy effeithiol a chyfleus. Drwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol, bydd modd i bobl gyflenwi'r gwasanaethau hyn yn well gan wneud y mwyaf o'r adnoddau.
 • Byddwn yn cael ein hystyried yn gydradd â chenhedloedd eraill y DU wrth gystadlu am arian ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol.
 • Ceisio sicrhau y bydd gan bob cartref a phob busnes yng Nghymru fynediad at Fand Eang y Genhedlaeth Nesaf erbyn 2016, gyda'r uchelgais y bydd gan 50% neu'n fwy gyswllt 100Mbps.
 • Byddwn yn mynd ati i wella'r bartneriaeth rhwng y byd busnes a'r byd academaidd gan eu hannog i gydweithio gyda'r grwpiau ymchwil gorau ledled yn y byd. Bydd hyn yn cynnwys ystyried cynigion i integreiddio'r camau datblygu o ran gwaith ymchwil, arloesedd a masnacheiddio'r rhaglen genedlaethol.  
 • Byddwn yn gwella iechyd a lles pobl Cymru. Byddwn yn gwneud hynny drwy sicrhau bod gwaith ymchwil ym maes iechyd yn cael ei roi ar waith yn effeithiol er lles pobl Cymru a'r economi .
 • Byddwn yn sicrhau bod gwyddoniaeth yn ysbrydoli mwy o bobl ifanc drwy'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.
 • Byddwn yn cryfhau'r modd y byddwn yn cydlynu ac yn arwain ar bob cam o'r daith wrth adeiladu ein sylfaen wyddoniaeth - drwy'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a'r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth yng Nghymru; Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol; ein prifysgolion; ein paneli ymhlith y sectorau;  grŵp cynghorol strategol newydd ar gyfer arloesi; Cyngor Cyllido Addysg Uwch yng Nghymru; Uned Gwybodaeth am y Farchnad Lafur newydd; a gwell cyngor gyrfaoedd ynghyd â mwy o Gyllid o Ewrop. Byddwn yn ceisio sicrhau bod mwy o gydweithio'n digwydd ar draws yr holl sectorau wrth inni fynd ati i adeiladu ar ein cryfderau cenedlaethol.
 • Ein nod yw sicrhau bod cyfran o'r gwaith ymchwil o ansawdd 3* a 4* a bod yr effaith y mae'r ymchwil yn ei chael ym mhrifysgolion Cymru yn cyrraedd y lefel uchaf yn y DU (mae Lloegr yn cyrraedd 55 y cant), neu lefel sy'n gyfartal â hynny, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil newydd.  

Strwythur

James Price yw arweinydd yr Adran. Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Threfforest ond mae gennym staff hefyd mewn swyddfeydd ledled Cymru gan gynnwys Llandudno ac Abertawe.