Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ar sut y dylai’r system cynllunio defnydd tir gyfrannu at y gwaith o ddiogelu a gwella bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol.

Mae’n rhoi cyngor ar feysydd, gan gynnwys prif egwyddorion cynllunio positif ar gyfer cadwraeth natur, cadwraeth natur mewn Cynlluniau Datblygu Lleol a gweithdrefnau rheoli datblygu.  

Hefyd, cyngor ar ddatblygiadau sy’n cael effaith ar safleoedd a chynefinoedd dynodedig, yn ogystal â chynefinoedd a rhywogaethau a ddiogelir neu sy’n flaenoriaeth.