Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: nodiadau cyngor technegol.

Dolenni perthnasol

Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Datblygu (DAM) newydd wedi'u rhyddhau.
Mae’r llythyr hwn a’r cyngor atodol yn rhoi lwfansau ar newid yn yr hinsawdd i’w defnyddio mewn asesiadau o ganlyniadau llifogydd.
Comisiynwyd gwerthusiad annibynnol o TAN 15 ac fe’i cyhoeddwyd yma.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.

Mae’n rhoi cyngor ar faterion sy’n cynnwys y defnydd o fapiau cyngor ar ddatblygu i benderfynu ar broblemau’n gysylltiedig â’r risg o lifogydd, sut i asesu canlyniadau datblygiadau arfaethedig o ran llifogydd a pha gamau y gellid eu cymeryd o fewn cynlluniau datblygu a gweithdrefnau rheoli datblygiadau i liniaru unrhyw berygl o lifogydd wrth gynllunio ar gyfer datblygiadau newydd.

Cyhoeddir y Map Cyngor Datblygu (DAM) sy’n cefnogi TAN 15 gan Gyfoeth Naturiol Cymru.