Skip to content

Nodiadau Cyngor Technegol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: nodiadau cyngor technegol.

Dolenni perthnasol

Mae'r polisi cynllunio mwynau a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru wedi'i ategu gan Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs).

Mae pob Nodyn Cyngor Technegol (TAN) yn rhoi cyngor cynllunio manwl ar destun gwahanol.

Dylai’r awdurdodau cynllunio lleol roi ystyriaeth i’r Nodiadau Cyngor Technegol hyn wrth baratoi cynlluniau datblygu. Dylent eu darllen ynghyd â’r ddogfen Polisi Cynllunio Cymru sy’n nodi ein polisïau cynllunio ar gyfer defnyddio tir.

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cydastudiaethau Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai (2015)

12/10/17
Mae'r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar baratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006)

12/10/17
Diben y Nodyn Cyngor Technegol hwn yw cynnig canllawiau ymarferol ar rôl y system gynllunio wrth ddarparu tai fforddiadwy.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn nodi’r gweithdrefnau y dylid eu dilyn wrth ddynodi Parthau Cynllunio wedi’u Symleiddio.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4: Datblygiad Manwerthol a Masnachol (2016)

12/10/17
Yn cynnwys canllawiau ynghylch swyddogaeth cynllunio defnydd tir o safbwynt datblygiadau manwerthol a masnachol.
 

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ar sut y dylai’r system cynllunio defnydd tir gyfrannu at y gwaith o ddiogelu a gwella bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol.
 

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar sut y gall y system gynllunio gefnogi cymunedau gwledig cynaliadwy.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn egluro sut y gellir rheoli hysbysebion awyr agored er mwyn diogelu amwynderau a diogelwch y cyhoedd.
 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Ynni Adnewyddadwy (2005)

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: ynni adnewyddadwy (2005)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10: Gorchmynion Dadw Coed (1997)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar achlysuron pryd y mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer cadw a phlanu coed wrth roi caniatâd cynllunio drwy’r broses o lunio Gorchmynion Cadw Coed. 
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11: Swn (1997)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ynghylch sut y gellir defnyddio’r system gynllunio i leihau’r effaith sylweddol y gall sŵn ei gael, heb gyfyngu’n afresymol ar ddatblygiadau.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016)

12/10/17
Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 13: Twristiaeth (1997)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ynghylch materion sy’n ymwneud â thwristiaeth ym maes cynllunio, gan gynnwys datblygu gwestai, carafannau gwyliau a theithiol ac amodau deiliadaeth tymhorol a gwyliau.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 14: Cynllunio'r Arfordir (1998)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar faterion sy’n ymwneud â chynllunio ar gyfer y parthau arfordirol.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.
 
Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ynghylch cynllunio ar gyfer darpariaethau chwaraeon, hamdden a mannau agored fel rhan o gynigion ar gyfer datblygiad newydd.
 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn egluro sut i gydblethu’r modd y caiff tir ei ddefnyddio a’r gwaith o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 19: Telathrebu (2002)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn amlinellu’r gweithdrefnau cynllunio y dylid eu dilyn wrth asesu cynigion telegyfathrebu.
 

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ar sut i ystyried y Gymraeg wrth baratoi Cynllun Datblygu.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar y rôl sydd gan gynllunio defnydd tir i’w chwarae o ran rheoli gwastraff a chadw rheolaeth arno.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23: Datblygu Economaidd (2014)

12/10/17
Mae’r TAN hwn yw rhoi canllawiau ar swyddogaeth cynllunio defnydd tir ym maes datblygu economaidd.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017)

12/10/17
Canllawiau ar sut mae'r system gynllunio yn ystyried yr amgylchedd hanesyddol wrth baratoi cynllun datblygu a gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac adeiladau rhestredig.