Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2014

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-05-14 Llythyr Egluro'r Polisïau yn Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1: Agregau (MTAN 1)

03/09/14
Egluro'r Polisïau yn Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1: Agregau (MTAN 1)
 

CL-04-14 Llythyr Egluro ar y polisïau cynllunio cenedlaethol o ran datblygiadau nwy ac olew anghonfensiynol ar y tir

16/07/14
Eglurhad o’r polisïau ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru sy’n berthnasol i geisiadau ar gyfer nwy ac olew anghonfensiynol yng Nghymru.
 

CL-03-14 Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

05/06/14
Eglurhad ar bolisi cenedlaethol cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy.
 

CL-02-2014 – Perygl llifogydd cynyddol a chyfrifoldebau Aelodau yn y system gynllunio

29/05/14
Gyda’r perygl o lifogydd yng Nghymru ar gynnydd, mae’n bwysig fod effeithiau newid yr hinsawdd a’r angen am ymaddasu lleol yn cael ei hystyried mewn Cynlluniau Datblygu Lleol ac ym mhenderfyniadau Rheoli Datblygu.
 

CL-01-14 Defnyddio amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth Cymru 2011 at ddibenion cynllunio defnydd tir

10/04/14
Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl oddi wrth awdurdodau cynllunio lleol wrth iddynt ddefnyddio amcanestyniadau aelwydydd 2011 at ddibenion cynllunio defnydd tir.