Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2006

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-10-06 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2006: Canllawiau interim i awdurdodau cynllunio lleol

12/12/06
Mae'r canllawiau hyn yn egluro'r newidiadau a wnaed i Reoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol 1999 a'r dehongliadau newydd ac estynedig a gynhwyswyd yn Rheoliadau 2006.
 

CL-08-06 Rheoliadau yn ymwneud â chludo nwyddau peryglus: goblygiadau o ran cynllunio defnydd tir

16/11/06
Mae'r llythyr hwn yn tynnu sylw at oblygiadau cynllunio'r rheoliadau sy'n berthnasol i gludo nwyddau peryglus.
 

CL-09-06 Nodyn Cyngor Technegol 15, Datblygu a Pherygl o Lifogydd: Rôl Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

10/11/06
Rôl yr Asiantaeth yw cynnig data ac arbenigedd i helpu'r datblygwyr wrth ymgymryd ag asesiadau o ganlyniadau llifogydd a rhoi cyngor ar liniaru.
 

CL-06-06 Gweithrediad Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Model) (Cymru) 2001 o ran cynllunio defnydd tir

23/08/06
Mae'r Llythyr Esboniadol hwn yn rhoi arweiniad i Aelodau cynghorau lleol am eu swyddogaeth o ran ymgymryd â'u cyfrifoldebau am gynllunio defnydd tir.
 

CL-07-06 Newid I'r Digidol – Gwybodaeth I'r Gwasanaethau Cynllunio

22/08/06
Mae'r llythyr hwn yn egluro mwy am y newid i'r digidol ac am y goblygiadau posib i'r gwasanaethau cynllunio.
 

CL-05-06 Asesu Effeithiau Amgylcheddol (AEA): Canllawiau dros dro ar sgrinio ceisiadau am AEA yn ystod y cam o gadw materion yn ôl

14/07/06
Mae'r canllawiau interim ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ar ystyried yr angen am Asesiad Effaith Amgylcheddol.
 

CL-01-06 Gwneud Penderfyniadau a Briffio Aelodau

12/01/06
Ym 1997, argymhellodd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus y dylai "pob aelod o bwyllgor cynllunio awdurdod lleol gael eu hyfforddi yn y system gynllunio.
 

CL-04-06 Cyfeiriad ar gyfer y Datganiadau Amgylcheddol sy'n cael eu hadneuo gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999

01/01/06
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor er mwyn sicrhau yr eir i'r afael yn briodol â datganiadau amgylcheddol a adneuwyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

CL-03-06 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2006: Diwygiadau i'r Hawliau Datblygu a Ganiateir yn Rhan 1·H a Rhan 25

25/01/05
Diben y llythyr hwn yw tynnu eich sylw at yr is-ddeddfwriaeth newydd sy'n diwygio'r hawliau datblygu a ganiateir.