Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2004

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-11-04 Gwerthu Lleiniau Gwledig a’r Canlyniadau Cynllunio o safbwynt Defnyddio Tir

14/12/04
Gall isrannu tir amaethyddol neu goetir yn lleiniau bach i’w gwerthu, ar y rhyngrwyd fel rheol, greu problemau ar gyfer cymunedau a rheolaeth gynllunio. Diben y llythyr hwn yw atgoffa Prif Swyddogion Cynllunio am atebion posibl sydd eisoes ar gael i ddatrys hyn, ac i bwysleisio’r angen i weithredu ...
 

CL-08-04 Rheoliadai Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar Gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio) (Cymru) 2004

19/10/04
Cafodd Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio) (Cymru) 2004 eu gwneud gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 19 Hydref 2004, a byddant yn dod i rym ar 8 Tachwedd 2004.
 

CL-09-04 Nodyn Cyfarwyddyd Cychwynnol Ar Oblygiadau'r Ddeddf Cynllunio A Phrynu Gorfodol Ar Gyfer Cynlluniau Datblygu Yng Nghymru (Fersiwn Diwygiedig Hyedref 2004)

14/10/04
Mae’r nodyn cyfarwyddyd a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2003 wedi’i ddiwygio erbyn hyn mewn ymateb i’r safbwyntiau a fynegwyd gan awdurdodau cynllunio lleol, a chyrff ac unigolion allweddol sydd â diddordeb yn y maes, yn ystod ein cyfnod ymgynghori ar "Gwella Cynlluniau Datblygu yng Nghymru".
 

CL-06-04 Cylchlythyr Rhif 36/2004 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rheoli Datblygiadau Mewn Ardaloedd Diogelwch Cyhoeddus Meysydd Awyr

04/08/04
Yn dilyn adolygiad o bolisïau a gweinyddu Parthau Diogelwch y Cyhoedd, penderfynwyd paratoi canllawiau ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol, i’w galluogi i benderfynu ar geisiadau cynllunio, ac ystyried cynigion ffyrdd sy’n cael effaith ar dir o fewn y Parthau Diogelwch Cyhoeddus.
 

CL-05-04 Rheoliadau Cynllunio a Chadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, etc) 1994 (OS 1994 / 2716)

01/07/04
Diben y llythyr hwn yw'ch atgoffa am ofynion y rheoliadau uchod, wrth ystyried cynigion datblygu sy'n dod ger eich bron trwy'r system gynllunio.
 

CL-03-04 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datvlygu Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2004

16/06/04
Rwy'n ysgrifennu atoch i dynnu'ch sylw at is-ddeddfwriaeth newydd.
 

CL-04-04 Nodyn i egluro polisi Cynlluniau Datblygu Unedol - Polisiau gwastraff ceisiadau cynllunio ar gyfer gwastraff peryglus

28/05/04
Mae'r llythyr hwn yn nodi'r canllawiau gofynnol ar ddatblygiadau rheoli gwastraff yn y dyfodol sy'n debygol o fod yn dderbyniol i Lywodraeth y Cynulliad mewn cynlluniau datblygu.
 

CL-02-04 Asesiad Effaith Amgylcheddol - Llythyr i Awdurdodau Cynllunio Lleol yn dilyn rhaglen seminarau hyfforddi gan Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cynulliad Cymru a chrynodeb o'r prif bynciau â drafodwyd

07/04/04
Mae'r llythyr hwn yn rhoi crynodeb o'r prif faterion a godwyd yn ystod sesiynau hyfforddi ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol yn 2004 ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol.