Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2003

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-08-03 Cynllunio A Gwarchodwyr Plant

01/11/03
Mae'r Cynulliad yn annog awdurdodau cynllunio lleol i siarad â darpar ymgeiswyr am eu cynlluniau cyn iddynt gyflwyno'u cais.
 

CL-07-03 Eglurhad o Ystyried y Polisi Cynllunio Cenedlaethol a'r Canllawiau Technegol Diweddaraf

01/07/03
Mae'r datganiad hwn yn rhoi eglurhad pellach o ran pryd y dylai awdurdod cynllunio lleol roi ystyriaeth i'r polisi cynllunio cenedlaethol diweddaraf.
 

CL-06-03 Cod Ymddygiad i Aelodau Pwyllgorau Cynllunio

16/06/03
Gofynnodd y cynrychiolwyr yn Llanelwedd hefyd am eglurhad o sefyllfa Aelodau’r Cynulliad yn y broses gynllunio.
 

CL-05-03 Cod Ymddygiad Enghreifftiol i aelodau o Bwyllgorau Cynllunio

03/06/03
Y llynedd, fe ymgynghorodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ganllawiau drafft ar y Fframwaith Moesegol newydd, a gyflwynwyd o dan Ran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.
 

CL-03-03 10 o Ymrwymiadau Cwmnïau Ffonau Symudol

31/01/03
Llythyr i awdurdodau cynllunio lleol am 10 o ymrwymiadau cwmnïau ffonau symudol.