Skip to content

Canllawiau ar gynlluniau datblygu

Dolenni perthnasol

Mae’r cynlluniau hyn yn disgrifio cynigion a pholisïau’r awdurdodau lleol a’r parciau cenedlaethol ar gyfer datblygu a defnyddio tir eu hardaloedd yn y dyfodol.

Mae’n rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol baratoi cynllun datblygu lleol (CDLl) sy’n disgrifio ei gynigion a’i bolisïau ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn yr awdurdod.

Mae'r cynlluniau hyn yn fodd i roi sicrwydd ynghylch penderfyniadau am ddatblygiadau, ac yn ffordd hefyd o sicrhau cysondeb y penderfyniadau hynny. Dylid penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol yn unol â'r cynlluniau hyn. Mae Polisi Cynllunio Cymru. Pennod 2 yn darparu polisi ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol.

Cynlluniau Datblygu Mabwysledig

08/11/18
Mae Map Cynlluniau Datblygu ar gyfer Cymru yn dangos y cynllun datblygu diweddaraf a ddefnyddir gan bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru.
 

Cynnydd ar fabwysiadu Cynlluniau Datblygu yng Nghymru: Y safle mis Hydref 2018

29/10/18
Mae’r ddogfen hon yn nodi pa ardaloedd y mae Cynlluniau Datblygu Unedol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn ymdrin â hwy a pha gam o’r broses y mae’r cynlluniau wedi cyrraedd.
 

Llawlyfr Ar Gynlluniau Datblygu Lleol - 2il Argraffiad (2015)

07/10/15
Dogfen gyfeirio yw’r Llawlyfr hwn, ar gyfer ymarferwyr sy’n ymwneud â CDLlau yn bennaf. Nid polisi cenedlaethol ydyw.
 
Cynllunio'ch Cymuned

Cynllunio'ch Cymuned: Llyfryn cyfl wyno Cynlluniau Lleol (CauDLl)

19/07/06
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn hynod o bwysig pan benderfynir ar geisiadau cynllunio.