Skip to content

Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau (MPG)

Cyhoeddwyd nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau rhwng 1988 ac 1995 gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd. Mae rhai o’r nodiadau hyn yn parhau i fod mewn grym (yn rhannol mewn achosion) yng Nghymru.

Mae deg o Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau unigol fydd yn parhau i fod mewn grym yng Nghymru ar gael isod.

Canllawiau Cynllunio Mwynau 2: Ceisiadau, Caniatadau ac Amodau (Gorffennaf 1998)

24/05/10
Mae’r Canllawiau Cynllunio Mwynau hyn yn darparu canllawiau ar Geisiadau, Caniatadau ac Amodau. Mae paragraffau 7-10 wedi cael eu canslo.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 4: Adolygiad o Weithfeydd Mwynau (Medi 1988)

24/05/10
Mae’r Canllawiau Cynllunio Mwynau hyn yn darparu canllawiau ar adolygu gweithfeydd mwynau, gan gynnwys goblygiadau digolledu.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 5: Cynllunio ar gyfer Mwynau a’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol (Rhagfyr 1988)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar rannau o’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol sy’n berthnasol i fuddiannau mwynau.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 7: Adfer Gweithfeydd Mwynau (Awst 1989)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn rhoi cyngor ar ystyriaethau cynllunio, ymgynghoriadau ac amodau cynllunio sy’n berthnasol i adfer gweithfeydd mwynau. Mae paragraffau 3 a 4 wedi cael eu canslo. Canslwyd y nodyn hwn ar gyfer datblygiadau’n ymwneud ag agregau gan MTAN (Nodyn Cyngor Technegol Mwynau) 1: Agregau ac ...
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 8: Deddf Cynllunio a Digolledu 1991 : Caniatadau Gorchymyn Datblygu Interim (IDOs) – Darpariaethau Statudol a Gweithdrefnau (Medi 1991)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn darparu canllawiau ar ddarpariaethau statudol a gweithdrefnau.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 9: Deddf Cynllunio a Digolledu 1991: Caniatadau Gorchymyn Datblygu Interim (IDOs) - Amodau (Mawrth 1992)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn darparu canllawiau ar ddefnyddio amodau.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 10: Darparu Deunyddiau Crai i’r Diwydiant Sment (1991)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar sicrhau bod chwarela deunyddiau crai ar gyfer y diwydiant sment yn rhoi ystyriaeth lawn i’r amgylchedd. Mae paragraffau 22-31 a pharagraffau 38-63 wedi cael eu canslo.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 11: Rheoli Sŵn mewn Gweithfeydd Mwynau ar yr Wyneb (Ebrill 1993)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar sut y gellir defnyddio rheolaethau cynllunio ac arferion amgylcheddol da er mwyn cadw allyriadau sŵn i lefelau sy’n amgylcheddol dderbyniol. Canslwyd paragraffau 31-42 oherwydd datblygiadau’n ymwneud ag agregau gan MTAN (Nodyn Cyngor Technegol Mwynau) 1: Agrega ...
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 12: Trin Agoriadau Mwyngloddiau Segur ac Argaeledd Gwybodaeth am Dir (Ebrill 1994)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn cynnwys y problemau sy’n gysylltiedig ag agoriadau mwyngloddiau segur a’r dulliau o ymdrin â gweithfeydd o’r fath a gwybodaeth ar dir sydd wedi ei gloddio.
 

Canllawiau Cynllunio Mwynau 14 : Deddf yr Amgylchedd 1995: Adolygiad o ganiatadau cynllunio ar gyfer mwynau (Medi 1995)

24/05/10
Mae’r nodyn hwn yn rhoi cyngor ar y gweithdrefnau cyfreithiol a sut i fynd ati i baratoi ac ystyried amodau cynllunio wedi’u diweddaru yn y broses adolygu.