Skip to content

Polisi cynllunio mwynau

Dolenni perthnasol

Cyngor technegol ar cynhyrchu agregau yng Nghymru.
Mae’r nodyn cyngor technegol hwn yn rhoi cyngor ar gynllunio mewn perthynas â glo ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol, ymgeiswyr a rhanddeiliaid eraill.

Mae polisïau cynllunio defnydd tir ar gyfer datblygu mwynau wedi'u nodi ym Mhennod 14 o Bolisi Cynllunio Cymru. Mae'r polisïau hyn yn ymdrin â defnyddio tir yn y byrdymor a'r hirdymor a diogelu dyddodion mwynau.

Dylai awdurdodau cynllunio mwynau ystyried yr arweiniad hwn wrth baratoi eu cynlluniau datblygu. Gall fod yn berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio unigol, gan gynnwys ceisiadau adolygu mwynau ac fe’i cymerir i ystyriaeth gan Weinidogion Cymru a'r Arolygwyr Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio sydd wedi'u galw i mewn yng Nghymru. Mae materion cysylltiedig wedi'u pennu yn y rheoliadau.

"Awdurdod Cynllunio Mwynhau" yw awdurdod sy'n gyfrifol am reoli cynlluniau dros weithio mwynau ac mae'r term yn berthnasol i bob awdurdod lleol a phob awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru.

Nid yw arweiniad polisi ar gyfer agregau morol wedi'u cynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru.

Canllawiau ar reoliadau sy’n cymhwyso asesiad o’r effeithiau amgylcheddol i adolygiadau nas penderfynwyd o’r amodau ar gyfer hen ganiatadau cynllunio mwynau yng Nghymru

01/12/09
Mae’r canllawiau hyn yn esbonio effeith Rheoliadau diweddar ar ganiatadau cynllunio ar gyfer echdynnu mwynau.
 

Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol

01/11/04
Nod y polisi yw sicrhau proses benderfynu gynaliadwy, gwrthrychol a thryloyw er mwyn diwallu anghenion y gymdeithas ar gyfer agregau sy'n cael eu carthu o Fôr Hafren, Aber Afon Hafren ac Afon Hafren.
 

Cyflenwad tywod a graean ar gyfer De-ddwyrain Cymru - datganiad sefyllfa

01/12/02
Mae'r ddogfen hon yn disgrifio strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflenwi tywod a graean o'r tir a'r môr i'r De Ddwyrain (ym mis Rhagfyr 2002).