Skip to content

Ymgynghoriad cymunedol cyn ymgeisio: canllaw arferion gorau i ddatblygwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllaw yn nodi'r arferion gorau wrth ymgysylltu cyn ymgeisio.

 Roedd adran 17 o Ddeddf Cynllunio Cymru 2015, a ategwyd gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016, yn dwyn i rym y gofyniad i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr yng Nghymru.

Mae modd ymgysylltu mewn sawl ffordd ac mae'r gofynion deddfwriaethol yn nodi'r hyn sydd angen ei wneud, fan lleiaf, ar gyfer datblygiadau mawr. Paratowyd y ddogfen hon i'w defnyddio gan ddatblygwyr.

Mae'r cyfarwyddiadau:

  • yn rhoi cyngor a manylion ar sut i gynnal ymgynghoriad ar gynlluniau datblygu mawr
  • yn ceisio sicrhau y caiff y gofynion cyfreithiol a gweithdrefnol perthnasol eu diwallu
  • yn nodi sut y gall datblygwyr elwa ar ymgynghoriad sy'n rhagori ar y gofynion statudol, a mabwysiadu dull sy'n adlewyrchu'r arferion gorau.