Skip to content

Ffïoedd am fonitro safleoedd mwyngloddio a thirlenwi – canllaw gweithredu ac arfer da

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw hwn yn esbonio cwmpas y drefn newydd a’r egwyddorion arfer da y mae Llywodraeth y Cynulliad yn disgwyl i bawb eu dilyn. Nid yw’r canllaw’n cynnig dehongliad pendant o’r gyfraith gynllunio.  Mater i’r llysoedd fydd hynny.

Daeth Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref ((Ffioedd am Geisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2006 OS 2006/1052 (W 108) i rym ar 6 Ebrill 2006.  Mae’r rheoliadau’n rhoi’r hawl i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru godi tâl am fonitro safleoedd mwyngloddio a thirlenwi.

Mae safleoedd mwyngloddio a thirlenwi’n cael eu datblygu’n ddi-dor, yn unol ag amodau’r caniatâd a roddwyd iddynt.

Diben yr amodau cynllunio sydd ynghlwm wrtb y caniatadau hyn yw lleihau effeithiau’r mawnglawdd neu’r safle tirlenwi ar yr amgylchedd, a gallant fod yn gymhleth a thechnegol.  Amcan y ffïoedd yw sicrhau bod y caniatadau’n cael eu monitro yn unol â safonau’r arferion gorau.

Mae’r ddeddfwriaeth ar gael ichi ei gweld ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Ewch i:  wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (dolen allanol)