Skip to content

Adroddiad Gwybodaeth: Rhestr o gyrff statudol ac anstatudol yr ymgynghorir â nhw

Dolenni perthnasol

Mae'r astudiaeth ymchwil yn edrych ar yr hyn sy’n rhwystro gwneud penderfyniadau cynllunio yn amserol ac effeithlon ac yn nodi arferion da.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb defnyddiol o'r gofynion cenedlaethol sydd ar awdurdodau cynllunio lleol i gynnal ymgynghoriad wrth ystyried cais cynllunio.

Mae'r Adroddiad Gwybodaeth yn esbonio pryd mae angen i awdurdod cynllunio lleol gynnal ymgynghoriad wrth ystyried cais cynllunio. Mae ymgynghoriad naill ai'n statudol (sy'n golygu bod yn rhaid cynnal ymgynghoriad yn unol â'r gyfraith) neu'n anstatudol (sy'n golygu ein bod yn cynghori awdurdod i gynnal ymgynghoriad).

Lluniwyd yr adroddiad hwn drwy ymgynghoriad. Dim ond cyrff cenedlaethol rydym eisoes yn ymgynghori â nhw yn y broses ceisiadau cynllunio sydd wedi cyfrannu i’r ymgynghoriad hwn. Nid yw chwaith yn ymwneud ag ymgyngoriadau a ddiffinnir yn lleol ac a gynhaliwyd gan awdurdodau cynllunio lleol, ffynonellau gwybodaeth a chyngor nac ymgynghoriad sy'n ofynnol dan ddeddfwriaeth gysylltiedig nad yw'n ddeddfwriaeth gynllunio.

Lluniwyd yr adroddiad hwn gennym fel rhan o'n hymateb i'r Astudiaeth i Archwilio'r Broses Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru (Mehefin 2010). Caiff yr adroddiad ei ddefnyddio i adolygu trefniadau ymgynghori yn y broses ceisiadau cynllunio.