Skip to content

Tai Amlfeddiannaeth: Canllaw Arfer

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllaw hwn yn tynnu sylw at arfer da wrth reoli Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) ledled y DU, gan roi crynodeb o'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Nod y canllaw yw galluogi awdurdodau lleol yng Nghymru i wneud penderfyniadau hyddysg am yr hyn sydd orau i'w hardal, gan ystyried yr amgylchiadau lleol.

Myfyrwyr sy'n byw yn y rhan fwyaf o'r ardaloedd yng Nghymru lle mae nifer fawr o HMOs. Mae'r canllaw hwn felly'n edrych yn benodol ar arferion a gaiff eu mabwysiadu mewn partneriaethau rhwng awdurdodau lleol, sefydliadau addysg uwch, Undebau Myfyrwyr, yr heddlu ac asiantaethau eraill mewn ardaloedd lle mae nifer fawr o fyfyrwyr.

Cafodd fersiwn diwygiedig o’r canllaw ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017 i roi mwy o eglurder i’r ‘newid defnydd perthnasol’ sy’n gysylltiedig â defnyddio C4 ar gyfer HMOs bychain.  Mae newidiadau bychain wedi eu gwneud hefyd  i ddiweddaru cynnwys Deddf (Cymru) 2016 i adlewyrchu’r ffaith y daw i rym yn llawn ar 23 Tachwedd 2016.

Lawrlwytho Dogfen