Skip to content

Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai

Dolenni perthnasol

Ymatebion i gwestiynau technegol sydd wedi'u codi gan randdeiliaid ynghylch newidiadau i Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai a ddaeth i rym ar 30 Medi 2013.
Canllawiau i’ch helpu i ddeall yr hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer diwydiant, busnesau, sefydliadau addysgol ac ysbytai.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gallwch wneud rhai gwelliannau, addasiadau ac estyniadau i’ch cartref heb orfod cael caniatâd cynllunio. Enw’r rhain yw Hawliau Datblygu a Ganiateir.

Mae gennych yr hawliau hyn o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.

Rydym wedi diwygio’r Gorchymyn i roi hyblygrwydd ichi wneud newidiadau i’ch cartref heb orfod gwneud cais cynllunio.  

Bydd y canllawiau isod yn gymorth ichi ddehongli’r diwygiadau.  

Dylech nodi nad dehongliad awdurdodol o’r gyfraith mo’r canllawiau, mater i’r llysoedd yw hynny. Holwch eich Awdurdod Cynllunio Lleol i wneud yn siŵr bod eich cynnig yn ddatblygiad a ganiateir.