Skip to content

Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru: Pam, Beth a Sut

Dolenni perthnasol

Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
Mae’r canllaw hwn yn helpu’r diwydiant datblygu i ddadansoddi safle a chyd-destun er mwyn cefnogi cynigion datblygu o bob math a maint.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r ddogfen hon yn hoelio sylw ar arferion da llunio Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) yng Nghymru.

Nod y canllawiau yw:

  • amlinellu manteision llunio DAS,
  • rhoi cyngor ar yr hyn y dylid ac na ddylid ei gynnwys mewn DAS,
  • rhoi arweiniad ar sut i lunio'r ddogfen; a
  • nodi'r materion y dylid eu cynnwys ynddi. 
Mae hefyd yn rhoi cyngor i swyddogion awdurdodau cynllunio lleol ar y cwestiynau i'w gofyn pan fônt yn asesu DAS i benderfynu a oes proses ddylunio gadarn wedi'i defnyddio ac a yw ansawdd y dyluniad yn amlwg. 

Lawrlwytho Dogfen