Skip to content

Gwella eich Cartref - Canllaw Newid Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Wrthi'n inswleiddio'r atig
Llwythwch ein canllaw ar sut i wella’ch cartref i’ch helpu i arafu’r newid yn yr hinsawdd.

Mae'r hinsawdd yn newid nawr.  Dyddiau twymach, hafau sychach, glaw trwm, stormydd a lefelau'r môr yn codi - gallai hyn oll olygu y bydd mwy o gartrefi'n dioddef oherwydd llifogydd a bod ein cartrefi'n anghyfforddus iawn mewn tywydd twym.

Ydych chi'n ystyried gwneud gwelliannau i'ch cartref?

Mae'r Canllaw Newid Hinsawdd yn cynnig prosiectau ac 20 o bethau y gallwch eu gwneud i helpu i arafu'r newid yn yr hinsawdd - o inswleiddio'ch llofft i newid y bylbiau.

Pa faint o sgiliau DIY neu arian sydd gennych, mae'r Canllaw'n esbonio'r hyn y gallwch ei wneud i ryddhau llai o garbon deuocsid (CO2), torri'ch biliau a gwneud eich cartref yn fwy cyfforddus a diogel.

Mae’n bosib gweld y ddogfen hon ar wefan Issuu hefyd.

Ewch i: wefan Issuu (dolen allanol)