Skip to content

Canllaw Ymarferol - Adeiladu Sail Tystiolaeth ar gyfer Datblygu Economaidd er mwyn Cefnogi Cynlluniau Datblygu Lleol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Lluniwyd y canllaw hwn er mwyn cynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol i gasglu sail gadarn o dystiolaeth ar gyfer datblygu’r economi ac er mwyn cefnogi’r gwaith o baratoi cynlluniau datblygu lleol.

Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol gynnal adolygiad o diroedd cyflogaeth  er mwyn sefydlu sail gadarn o dystiolaeth ar gyfer y polisïau yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol.

Y ffordd orau o wneud hynny yw drwy sicrhau bod yr awdurdodau cynllunio lleol yn cydweithio i ddeall y materion economaidd sy’n effeithio ar ardaloedd y tu hwnt i ffiniau awdurdodau unigol a chynllunio ar eu cyfer. Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ar gynnal astudiaethau ar diroedd cyflogaeth ar lefel leol ac ar lefel ehangach na hynny. Mae hefyd yn rhoi canllaw ar baratoi stocrestr ar gyfer y safleoedd, adolygu’r eiddo, rhag-weld anghenion y dyfodol a monitro.