Skip to content

Llawlyfr Rheoli Datblygu

Mae’r llawlyfr hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau gweithdrefnol ar Reoli Datblygu (RhD), drwy ddisgrifio’r gofynion cyfreithiol. Mae’n darparu canllawiau ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan mewn gweithdrefnau RhD er mwyn hyrwyddo mwy o degwch, tryloywder a chysondeb ledled Cymru.

Mae Rheoli Datblygu (RhD) yn ffordd gadarnhaol a rhagweithiol o ffurfio, ystyried, penderfynu a chyflawni cynigion datblygu. Mae’n cael ei arwain gan yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl), drwy gydweithio â’r rheini sy’n cynnig datblygiadau a rhanddeiliaid eraill.

Mae’r Llawlyfr yn rhoi disgrifiad byr o bob cam mewn gweithdrefnau RhD, gan gyfeirio at atodiadau mwy manwl lle bo’n briodol, ac mae’n darparu dolenni ar gyfer deddfwriaeth neu ganllawiau ychwanegol a fydd yn rhoi mwy o gymorth ar y pwnc.

Mae’r llawlyfr hwn yn adnodd ar-lein ‘byw’ a fydd yn cael ei ddiweddaru yn ôl yr angen o bryd i’w gilydd. Lle mae diwygiadau wedi’u gwneud, byddant yn cael eu dangos yn y tabl diwygiadau yn Adran 24.

Llawlyfr Rheoli Datblygu (heb atodiadau)

05/05/17
Mae’r llawlyfr hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau gweithdrefnol ar Reoli Datblygu, drwy ddisgrifio’r gofynion cyfreithiol.
 

Adran 3 Atodiad – Cymhwyso’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd at y Broses Cymeradwyo Ymlaen Llaw

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar gymhwyso’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd at y Broses Cymeradwyo Ymlaen Llaw.
 

Adran 5 Atodiad – Dosbarthiadau Ceisiadau Cynllunio – Trothwyon a Meini Prawf

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar ddosbarthu ceisiadau cynllunio.
 

Adran 7 Atodiad – Cyfrifo’r Ffi

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar y ffordd o gyfrifo’r ffi sy’n cael ei rhoi gyda chais cynllunio.
 

Adran 7 Atodiad – Ceisiadau Cynllunio – Rhestrau o Ofynion Dilysu

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar y gofynion ar gyfer cyflwyno cais cynllunio dilys.
 

Adran 7 Atodiad - Egwyddorion a meini prawf ar gyfer paratoi gofynion dilysu lleol

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar yr hyn sydd ei angen ar gyfer paratoi rhestr ddilysu leol ar gyfer datblygiadau mawr.
 

Adran 9 Atodiad - Cyfarwyddiadau nad ydynt ar gyfer safleoedd penodol

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar Gyfarwyddiadau nad ydynt ar gyfer safleoedd penodol.
 

Adran 12 Atodiad - Apelau yn erbyn hysbysiadau am gais annilys

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar wneud apêl yn erbyn hysbysiad am gais annilys.
 

Adran Atodiad 12 -  Dyfarnu Costau

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar ddyfarnu costau.
 

Adran 14 Atodiad - Offer Gorfodi

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn darparu canllawiau technegol ychwanegol ar orfodi rheolaeth gynllunio yng Nghymru.
 

Atodiad Adran 16: Diddymiad Cyfarwyddyd 2017

05/05/17
Mae’r atodiad hwn i’r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn cynnwys y Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Canslo) (Cymru) 2017.