Skip to content

Llythyrau at Brif Swyddogion Cynllunio

Mae llythyrau at Brif Swyddogion Cynllunio yn rhoi cyngor ac arweiniad ar faterion cynllunio penodol, ac maent hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn eu cylch.

Mae’r Is-adran Gynllunio yn anfon y llythyrau hyn yn ôl y gofyn at bob Prif Swyddog Cynllunio.

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (Glo a Phetrolewm) (Cymru) 2018

05/12/18
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyhoeddi Cyfarwyddyd Hysbysu newydd yn ymwneud â datblygu glo a petrolewm.
 

Defnyddio pwerau gorfodi yn amserol

17/10/18
Mae’r llythyr hwn yn ymwneud â chamau gweithredu cymesur ac amserol i gynnal hyder y cyhoedd yn y system gynllunio, a'r ffordd yr adroddir arno yn y Fframwaith Perfformiad Cynllunio.
 

Cais am dystiolaeth ar ddarparu tai drwy'r system gynllunio

18/07/18
Mae'r llythyr hwn gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn hysbysu awdurdodau cynllunio lleol fod 'Cais am dystiolaeth' ar ddarparu tai drwy'r system gynllunio wedi dechrau.
 

Unedau dofednod dwys

12/06/18
Mae’r llythyr hwn yn ymwneud ag unedau dofednod dwys a sut y dylai’r system gynllunio yng Nghymru eu trin.
 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Cymru) (Diwygio) 2018 – Cyfarpar Band Eang Llinell Sefydlog

14/05/18
Mae’r llythyr hwn yn ymwneud â diwygiad i’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir), sy’n golygu estyn y cyfnod o amser pan fydd cyfarpar band eang llinell sefydlog o fewn tir Erthygl 1(5) (tir gwarchodedig) wedi’i eithrio rhag cael cymeradwyaeth ymlaen llaw.
 

Adolygiad o gyflenwi tai drwy'r system gynllunio

02/05/18
Mae’r llythyr hwn oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn hysbysu awdurdodau cynllunio lleol ynghylch adolygiad eang ei gwmpas sydd ar y gweill ynghylch cyflenwi tai drwy’r system gynllunio.
 

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop - Hysbysiad Gweithdrefn Ddiwygiedig

01/03/18
Mae'r llythyr hwn yn ymwneud â newid yn y weithdrefn hysbysu gan Gyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â dyroddi trwydded rhywogaethau a warchodir gan Ewrop.
 

Pwerau Awdurdodau Lleol i reoli Tai Amlfeddiannaeth

27/02/18
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig sy’n nodi’r pwerau sydd gan awdurdodau lleol i reoli Tai Amlfeddiannaeth.
 

Gwasanaethau Ceisiadau Cynllunio Ar-lein ar gyfer Cymru

20/12/17
Mae’r llythyr hwn yn hysbysu Prif Swyddogion Cynllunio ynghylch datblygiad y gwasanaeth ceisiadau cynllunio ar-lein newydd i Gymru sef “Ceisiadau Cynllunio Cymru”.
 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch datgarboneiddio ein system ynni

25/10/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at Awdurdodau Cynllunio Lleol i nodi’r bwriad i ymgynghori ar ddiwygiadau posib i bolisi cynllunio a ph'un a ddylai polisi cynllunio beidio cefnogi'r mathau canlynol o echdynnu tanwyddau ffosil. 
 

Diweddariad i Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg

13/10/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi diweddariad i Nodyn Cyngor Technegol 20 ar 12 Hydref 2017.
 

Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys (ESMCP)

18/07/17
Mae'r llythyr hwn yn ymwneud â chyflwyno Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys a sut y dylai'r system gynllunio yng Nghymru fynd i'r afael â'i gofynion.
 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch dyfodol y pecyn cymorth ar-lein ar ddiogelu awyrennu

20/06/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol i'w cynghori ynghylch dyfodol y pecyn cymorth ar-lein ar ddiogelu awyrennu a ddefnyddir ar gyfer asesu tyrbinau gwynt domestig o dan hawliau datblygu a ganiateir.
 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

26/05/17
Mae’r llythyr hwn a'r atodiadau cysylltiedig yn darparu gwybodaeth ar weithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a materion cysylltiedig.
 

Cefnogi'r Economi gyda'r Hwyr a'r Egwyddor Cyfrwng Newid

26/05/17
Mae’r llythyr hwn yn datgan y bwriad i fabwysiadu egwyddor cyfrwng newid ym Mholisi Cynllunio Cymru.
 

Apeliadau, Costau, Symiau Dyddiol Safonol a Gorchmynion Prynu Gorfodol

05/05/17
Mae'r llythyr hwn a'r atodiadau sydd ynghlwm wrtho'n cyhoeddi'r ffaith bod newidiadau'n dod i rym i ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch apeliadau, costau, symiau dyddiol safonol a gorchmynion prynu gorfodol.
 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017

26/04/17
Mae’r llythyr hwn yn darparu gwybodaeth am newidiadau i’r broses o Asesu Effeithiau Amgylcheddol mewn perthynas â chynllunio gwlad a thref.
 

Maint ac aelodaeth pwyllgorau cynllunio

04/04/17
Mae'r llythyr yn rhoi cyngor ynghylch cychwyn Adran 39 o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 i'r graddau y mae'n ymwneud â maint ac aelodaeth pwyllgorau cynllunio.
 

Trosglwyddo’r Map Cyngor Datblygu

22/03/17
Mae’r llythyr hwn yn cyhoeddi fod y Map Cyngor Datblygu wedi ei drosglwyddo i Gyfoeth Naturiol Cymru.
 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghych cyflenwi cartrefi fforddiadwy drwy’r system gynllunio.

23/02/17
Mae’r llythyr hwn yn ymwneud â chyflenwi cartrefi fforddiadwy drwy’r system gynllunio.
 

Cyhoeddi Rhifyn 9 Polisi Cynllunio Cymru, Tachwedd 2016

17/11/16
Mae’r llythyr hwn yn cyflwyno’r newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2016.
 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

19/05/16
Newidiadau i ddeddfwriaeth gynllunio o ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.
 

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (nwyeiddio glo tanddaearol) (Cymru) 2016

22/03/16
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi cyhoeddi cyfarwyddyd hysbysu newydd ynglŷn â nwyeiddio glo tanddaearol.
 

Prosiectau ynni Adnewyddadwy

16/03/16
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol ynghylch asesu prosiectau ynni adnewyddadwy a prosiectau carbon isel.
 

Cyhoeddi Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) a Chanllaw ar Ddadansoddi Safle a Chyd-destun

16/03/16
Mae’r llythyr hwn yn cyflwyno newidiadau i Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio a chanllawiau ar ddadansoddi safle a chyd-destun a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016.
 

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

01/03/16
Mae'r llythyr hwn yn datgan y ddod i rym o’r broses Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) ac yn amlygu’r newidiadau allweddol.
 

Gweithdrefnau rheoli datblygu newydd

01/02/16
Mae’r llythyr hwn a'r atodiadau cysylltiedig yn rhoi arweiniad ar nifer o ddarpariaethau sy’n deillio o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.
 

Adroddiadau Categoreiddio Tir Amaethyddol

13/01/16
Mae'r llythyr hwn i awdurdodau cynllunio lleol yn rhoi sylw i'r gwasanaeth dilysu adroddiadau Categoreiddio Tir Amaethyddol y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu.
 

Polisïau Ynni mewn Cynlluniau Datblygu Lleol

10/12/15
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol am ei ddisgwyliadau o ran polisïau ynni mewn cynlluniau datblygu lleol.
 

Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol

10/12/15
Mae'r llythyr hwn yn datgan bod y Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol wedi'i gyhoeddi.
 

(Gorchmynion Cychwyn Rhif 1 a 2) Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

07/12/15
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi llofnodi, a thrwy hynny wedi rhoi’r gorchmynion a enwir uchod ar 5 Hydref a 2 Rhagfyr, yn ôl eu trefn.
 

Y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol a’r Broses Gynllunio

02/11/15
Mae’r llythyr hwn yn tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi’r broses gynllunio gan y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol yng Nghymru.
 

Cynllunio a gyfer ynni adnewyddadwy a charbon isel

21/09/15
Mae’r llythyr hwn yn nodi bod fersiwn ddiwygiedig o ‘Ynni Adnewyddadwy - Llawlyfr i Gynllunwyr’ wedi’i gyhoeddi.
 

Llythyr ynglŷn â agwedd Llywodraeth Cymru at geisiadau nwy siâl

14/08/15
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ysgrifennu at rhanddeiliaid cynllunio (gan gynnwys awdurdodau cynllunio lleol) yn dilyn datganiad Llywodraeth y D.U. ar 13 Awst ynglŷn â phenderfynu ceisiadau nwy siâl.
 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015

14/08/15
Mae'r llythyr hwn yn cyhoeddi y bydd rheoliadau ffioedd newydd yn dod i rym ar 1 Hydref 2015. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar y prif welliannau i'r ddeddfwriaeth.
 

Cyhoeddi is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â gweithdrefnau rheoli datblygu

04/06/15
Mae'r llythyr hwn yn nodi'r darpariaethau newydd sy'n ymwneud ag apeliadau, lloriau mesanîn, a'r ddyletswydd i ymateb i ymgynghoriadau.
 

Cyhoeddi dogfennau y Prosbectws Cynllunio

05/03/15
Mae'r dogfennau hyn yn cynnig trosolwg o gynigion Bil Cynllunio (Cymru).
 

Fframwaith Perfformio a Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy

25/02/15
Mae'r llythyr hwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf inni ar y Fframwaith Perfformio a Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy.
 

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (Olew a Nwy Anghonfensiynol) (Cymru) 2015

13/02/15
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi datgan Cyfarwyddyd Hysbysu newydd ynglŷn â Olew a Nwy Anghonfensiynol.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1 wedi'i ddiwygio: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

23/01/15
Mae'r llythyr hwn yn rhoi rhaghysbysiad am y newidiadau sydd wedi'u gwneud i TAN 1.
 

Diweddaru Mapiau Cyngor Datblygu Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15, Ionawr 2015

19/01/15
Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Datblygu (DAM) newydd wedi'u rhyddhau. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am Gynlluniau Rheoli Traethlin.
 

Newidiadau i Ran 24 Hawliau Datblygu a Ganiateir

12/11/14
Llythyr dilynol yw hwn gyda 3 Atodiad yn cynnwys canllawiau ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol.
 

Mabwysiadu mesurau’r Fframwaith Perfformiad Cynllunio

03/11/14
Mae’r llythyr hwn yn cadarnhau’r mesurau perfformiad ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ac yn nodi’r trefniadau ar gyfer casglu data ac adrodd arnynt.
 

Newidiadau i Ran 24 Hawliau Datblygu a Ganiateir

15/10/14
Rhybudd ymlaen llaw o newidiadau i Ran 24 yr hawl datblygu a ganiateir (“Datblygu gan Weithredwr Codau Cyfathrebu Electronig (Cymru)”) gan Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio)(Cymru) 2014. .
 

Pecyn ymgynghori i gyd-fynd â'r Bil Cynllunio (Cymru) a chyhoeddi Cylchlythyr newydd ar Amodau Cynllunio

06/10/14
I gyd-fynd â'r Bil Cynllunio (Cymru), mae nifer o ddogfennau ymgynghori wedi'u cyhoeddi. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi'r Cylchlythyr terfynol ar amodau cynllunio.
 

Cymeradwyo Diwygiadau Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sydd eisoes yn bodoli

21/08/14
Bydd trefn newydd i wneud newidiadau ansylweddol i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli yn dod i rym ar 01 Medi 2014.
 

Cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 7, Gorffennaf 2014) a Chanllawiau ar Adeiladau Cynaliadwy

31/07/14
Mae’r llythyr yn cyflwyno newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a chanllawiau ar adeiladau cynaliadwy y cyhoeddir yng Ngorffennaf 2014.
 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2014

17/03/14
Bydd hawliau newydd ynghylch datblygu a ganiateir ar gyfer diwydiant, busnesau, sefydliadau addysgol ac ysbytai yng Nghymru yn dod i rym ar 28 Ebrill 2014.
 

Perygl Llifogydd a newidiadau i’r diwydiant yswiriant

09/01/14
Mae'r llythyr hwn yn atgyfnerthu polisi cynllunio cenedlaethol ar berygl o lifogydd ac yn nodi newidiadau i sicrwydd gan y diwydiant yswiriant ar berygl llifogydd, a'r goblygiadau gall hyn gael ar gyflenwad tir ar gyfer tai.
 

Prosiectau Ynni Adnewyddadwy Cymunedol

18/12/13
Mae’r llythyr hwn yn disgrifio disgwyliadau’r Gweinidog Tai ac Adfywio o ran prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol a rôl y system gynllunio.
 

Fframwaith Monitro Strategol

10/12/13
Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r diweddaraf ar y broses o gyflwyno Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy.
 

Eglurhad o agweddau ar y broses Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

13/11/13
Bydd y pwyntiau egluro hyn ar waith o Astudiaethau 2014 ymlaen.
 

Prosiect Seilwaith Telathrebu Symudol: Gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau cynllunio

08/10/13
Mae’r llythyr hwn at y Prif Swyddogion Cynllunio yn rhoi gwybodaeth am effaith bosibl y Prosiect Seilwaith Telathrebu Symudol ar wasanaethau cynllunio yng Nghymru.
 

Inswleiddio Waliau Solet yn Allanol

01/10/13
Daeth newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir i ddeiliaid tai i rym ar 30 Medi 2013. Mae'r newidiadau yn caniatáu i'r mwyafrif o ddeiliaid tai inswleiddio waliau solet yn allanol heb ganiatâd cynllunio.
 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013

22/07/13
Gwybodaeth am hawliau newydd ynghylch datblygu a ganiateir ar gyfer deiliaid tai yng Nghymru a fydd yn dod i rym ar 30 Medi 2013.
 

Cynlluniau datblygu lleol: safleoedd amgen

08/07/13
Mae’r llythyr hwn yn darparu cyngor gweithdrefnol i awdurdodau cynllunio lleol sy’n paratoi cynlluniau datblygu lleol.
 

Adolygiad o’r Datganiadau Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau

15/05/13
Mae’r diweddariad hwn yn adolygu’r Datganiadau Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau presennol, ac yn egluro rôl y Gweithgorau Agregau Rhanbarthol a statws y Datganiadau Technegol Rhanbarthol.
 

Ardoll Seilwaith Cymunedol: Tai fforddiadwy a swm 'ystyrlon'

17/04/13
Caiff awdurdodau lleol godi Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) ar ddatblygiadau newydd er mwyn cefnogi’r seilwaith sydd ei angen. Mae’r llythyr hwn yn egluro’r newidiadau i’r Ardoll; nid yw’r Ardoll hwn wedi cael ei ddatganoli.
 

Fframwaith Monitro Strategol

28/03/13
Mae’r llythyr hwn yn cyflwyno’r dangosyddion newydd ar gyfer mesur cyfraniad y system gynllunio at gyflawni datblygu cynaliadwy yng Nghymru.
 

Diweddaru Mapiau Cyngor Datblygu TAN 15, Mawrth 2013

12/03/13
Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Technegol (DAM) newydd wedi'u rhyddhau.
 

Cyhoeddi Map Diogelu Agregau Cymru

14/11/12
Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan Arolwg Daearegol Prydain i wneud Map Adnoddau Mwynol a Map Diogelu Agregau Cymru.
 

Cyhoeddi Rhifyn 5 Polisi Cynllunio Cymru, Tachwedd 2012

07/11/12
Mae’r llythyr hwn yn cyflwyno’r newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012.
 

Gorchymyn Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2012

02/10/12
Ar 5 Hydref 2012 daw hawliau newydd i rym mewn perthynas â datblygu a ganiateir yng Nghymru a fydd yn cynnwys gosod technolegau ynni adnewyddadwy mewn eiddo annomestig.
 

Canllawiau diwygiedig ar gyfer paratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

19/09/12
Mae’r canllawiau diwygiedig yn ymwneud â’r trefniadau diwygiedig a ddechreuodd ym mis Ebrill 2012.
 

Y Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (Cymru) 2012

11/07/12
Ysgrifennon ni at y Prif Swyddogion Cynllunio fis Mehefin yn esbonio’r categorïau newydd o geisiadau cynllunio y mae’n rhaid eu cyfeirio at Weinidogion Cymru o 30 Gorffennaf 2012 ymlaen, pan fydd awdurdodau cynllunio lleol yn bwriadu rhoi caniatâd cynllunio iddynt.
 

Canllaw Arfer: Gwireddu potensial trafodaethau cyn ymgeisio

11/06/12
Rydym wedi ysgrifennu at Brif Swyddogion Cynllunio er mwyn cyhoeddi’r ffaith y bydd canllaw arfer yn cael ei gyhoeddi a fydd yn annog ac yn hwyluso trafodaethau cyn ymgeisio.
 

Defnyddio’r ffurflen cais cynllunio safonol ar-lein 1app a defnyddio gorchmynion datblygu lleol

27/04/12
Ysgrifennwyd at y Prif Swyddogion Cynllunio ym mis Ebrill 2012 gan egluro’r newidiadau i’r rheoliadau ynghylch y defnydd o’r ffurflen cais cynllunio safonol ar-lein a gorchmynion datblygu lleol.
 

Mannau Poblog: Y System Gynllunio a Gwrthderfysgaeth

08/02/12
Mae Llywodraeth y DU wedi datblygu fframwaith strategol i geisio gwneud mannau poblog yn fwy diogel rhag ymosodiadau gan derfysgwyr ac i ofalu bod mesurau gwrthderfysgaeth yn rhan o ddyluniad y mannau hynny.
 

Proses ddiwygiedig ar gyfer paratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

06/02/12
Bydd y trefniadau diwygiedig hyn ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol yn dechrau ym mis Ebrill 2012.
 

Cynyddu’r Symiau Dyddiol Safonol am gynnal ymchwiliadau i Gynlluniau Datblygu Lleol a gwaith arall

12/01/12
O 1 Ebrill 2012, bydd y tâl dyddiol safonol y mae’r Arolygiaeth Cynllunio yn ei godi am gynnal ymchwiliadau i Gynlluniau Datblygu Lleol a gwaith arall y gellir cael ad-daliad arno yn cynyddu.
 
Ymrwymiad i Nodyn Cyngor Technegol 8

Ymrwymiad i Nodyn Cyngor Technegol 8

06/07/11
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cadarnhau ein hymrwymiad parhaus i ganiatáu i ffermydd gwynt mawr gael eu datblygu dim ond mewn saith ardal sydd wedi’u dewis yn arbennig. Mae hefyd wedi gofyn i bawb sy’n gwneud penderfyniadau barchu uchafswm y capasiti gosod ar gyfer ynni gwynt ar ...
 

Rheoli Cynlluniau i Ddymchwel Adeiladau

18/04/11
Mae dyfarniad yr achos llys wedi newid hyd a lled rheolau cynllunio defnydd tir mewn perthynas â dymchwel adeiladau.
 

Cydgysylltu Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai - Trefniadau interim

01/03/11
Mae’r trefniadau hirdymor ar gyfer cydgysylltu Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, a gaiff eu cyhoeddi gan awdurdodau cynllunio lleol, yn cael eu hadolygu. Bydd trefniadau interim yn eu lle o fis Ebrill 2011 ymlaen.
 

Cyhoeddi Argraffiad 4 o Bolisi Cynllunio Cymru, Chwefror 2011

28/02/11
Polisi Cynllunio Cymru sy’n darparu’r fframwaith polisi fel y gall awdurdodau cynllunio lleol fynd ati’n effeithiol i baratoi cynlluniau datblygu. Cyhoeddwyd Argraffiad 4 o Bolisi Cynllunio Cymru ar 28 Chwefror 2011.
 

Gwarchod Plant a’r System Gynllunio: Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

25/01/11
Rydym wedi ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol gan fod Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 wedi diddymu’r angen i warchodwyr plant brofi i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru fod ganddyn nhw ganiatâd cynllunio.
 
Cynhyrchu Eich Ynni Eich Hun: Canllawiau Cynllunio

Cynhyrchu Eich Ynni Eich Hun: Canllawiau Cynllunio

15/11/10
Ym mis Gorffennaf 2010, cyhoeddwyd taflenni yn egluro'r hyn y dylid ei ystyried wrth fynd ati i osod technoleg ynni adnewyddadwy, rheoliadau cynllunio a sut y gellir lleihau unrhyw effeithiau technoleg o’r fath.
 
Yr Awdurdod Glo – Dull Seiliedig ar Risg o Reoli Datblygu yn y Meysydd Glo

Yr Awdurdod Glo – Dull Seiliedig ar Risg o Reoli Datblygu yn y Meysydd Glo

22/10/10
Mae’r Awdurdod Glo wedi datblygu dull seiliedig ar risg o godi ymwybyddiaeth a rheoli’r materion yn ymwneud ag etifeddiaeth mwyngloddio o fewn yr holl awdurdodau cynllunio meysydd glo lleol. Mae’r dull gweithredu hwn yn rhan o’i amcan i fynd ati i ddosbarthu gwybodaeth am fwyngloddio a chydweithio’ ...
 
Cydgysylltu Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Cydgysylltu Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

20/10/10
Byddwn, o fis Ebrill 2011 ymlaen, yn cyflwyno trefniadau interim ar gyfer cydgysylltu’r Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai sy’n cael eu paratoi gan awdurdodau cynllunio lleol. Bydd y trefniadau hynny’n parhau nes y cytunir ar drefniadau mwy hirdymor.
 

Cymorth technegol i benderfynu ar geisiadau cynllunio’n ymwneud ag ynni adnewyddadwy a gwastraff yng Nghymru

01/09/10
Mae grantiau ar gael i Awdurdodau Lleol er mwyn iddynt allu caffael cymorth ymgynghorol i'w helpu i benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer cyfleusterau ynni adnewyddadwy a gwastraff.
 

Adolygiad y Comisiwn Ewropeaidd o’r Gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol (85/337/EEC)

24/08/10
Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu’r Gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol (85/337/EEC). Mae’n gofyn am safbwyntiau ar y modd y mae’r Gyfarwyddeb yn cael ei chymhwyso ac ar ba mor effeithiol ydyw.
 

Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy – pob cartref newydd

13/08/10
Mae'r polisi cynllunio cenedlaethol ar adeiladau cynaliadwy wedi'i amlinellu ym Mholisi Cynllunio Cymru. O 1 Medi ymlaen, bydd yn cynnwys pob cartref newydd sy'n gofyn am ganiatâd cynllunio. Mae'r polisi'n disgwyl i bob cartref newydd fodloni safon adeiladu cynaliadwy ofynnol er ...
 

Newidiadau I’r System Rheoli Datblygu yng Nghymru: Y sefyllfa ym mis Gorffennaf 2010

26/07/10
Dyma’r diweddaraf ar sefyllfa bresennol cyfres o gynigion rheoli datblygu. Mae’r cynigion yn deillio o Ddeddf Cynllunio A Phrynu Gorfodol 2004 a Deddf Cynllunio 2008.
 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 3, 2010) – Diwygio’r Polisi Cynllunio Gwledig

20/07/10
Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 3, 2010) yn cyflwyno’r newidiadau i’r polisi cynllunio gwledig. Mae fersiwn ddiwygiedig o Nodyn Cyngor Technegol 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy hefyd wedi’i gyhoeddi.
 

Cyhoeddi Argraffiad 2 Polisi Cynllunio Cymru, Mehefin 2010

09/06/10
Ar 8 Mehefin 2010, gwnaeth Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, ddatganiad am gyhoeddi Argraffiad 2 Polisi Cynllunio Cymru.
 
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2010

Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2010

03/06/10
Daeth Rheoliadau (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2010 ("Rheoliadau 2010") i rym ar 19 Mawrth 2010. Mae'r newidiadau a ddaw yn sgil Rheoliadau 2010 yn cysoni'r drefn ar gyfer cael caniatâd sylweddau peryglus â'r hyn a geir yng Nghyfarwyddeb Ewropeaidd 96/82/EC, neu 'Cyfarwydde ...
 

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a'r System Gynllunio yng Nghymru

04/05/10
Cafodd y Mesur Rheoli Llifogydd a Dŵr Gydsyniad Brenhinol ar Ebrill 8 2010. Mae'r Ddeddf yn cwmpasu llifogydd, erydu arfordirol a rheoli risg dŵr. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol defnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) i ddraenio dŵr wyneb ym mhob datblygiad tai a busnes newydd. ...
 

Ymchwil Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

14/01/10
Rydym wedi comisiynu ymchwil i’r goblygiadau cynllunio o ran defnyddio tir ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy carbon isel.
 

Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy a Thaflenni Datganiadau Dylunio a Mynediad

14/01/10
Rydym wedi cyhoeddi gofynion cyfreithiol ar gyfer datganiadau Dylunio (a Mynediad) i gyd-fynd â’r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio. Rydym hefyd wedi cyhoeddi polisi cynllunio cenedlaethol newydd ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
 

Briffio Aelodau Awdurdodau Lleol ynghylch ‘Cynllunio ar gyfer y newid yn yr hinsawdd’

14/01/10
Rydym wedi cyflwyno gofynion cyfreithiol newydd ar gyfer datganiadau Dylunio (a Mynediad) i gyd-fynd â’r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio. Rydym hefyd wedi cyhoeddi polisi cynllunio cenedlaethol newydd ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy. Rydym wedi ariannu seminar i helpu cynghorwyr lleol i ...
 

Ymchwil ar y Rhwystrau i Awdurdodau Lleol ym Maes Datblygiad Di-garbon

12/01/10
Fel rhan o'n hymrwymiad i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd drwy'r system gynllunio, gofynnom i Faber Maunsell gynnal prosiect 'Ymchwil ar y Rhwystrau i Awdurdodau Lleol ym Maes Datblygiad Di-garbon' yn 2008. Darn o waith ymchwil yw hwn i sicrhau datblygiadau di-garbon ...
 

Cymhwyso Deddf Gynllunio 2008 i’r Swyddogaeth Gynllunio yng Nghymru

02/04/09
Daeth Deddf Gynllunio 2008 i rym yng Nghymru a Lloegr ar 26 Tachwedd 2008. Fodd bynnag, ni chaiff y Ddeddf gyfan ei gweithredu yng Nghymru.
 
Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA): Problemau sy’n codi yn sgil Cludo Tyrbinau Gwynt

Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA): Problemau sy’n codi yn sgil Cludo Tyrbinau Gwynt

01/04/09
Ar 1 Ebrill 2009, cyhoeddwyd llythyr yn egluro’r gofynion Asesu Effeithiau Amgylcheddol materion cludiant ar gyfer ceisiadau i ddatblygu ffermydd gwynt.