Skip to content

Tir ar gael ar gyfer Tai yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae'r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar baratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS).
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i awdurdodau lleol Cymru gwblhau astudiaethau ar y tir sydd ar gael ar gyfer tai er mwyn monitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn eu hardaloedd.

Mae ein polisi cynllunio (Polisi Cynllunio Cymru) yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu sicrhau y bydd digon o dir ar gael, fel bo cyflenwad pum mlynedd o dir ar gael ar gyfer tai.  Er mwyn dangos hyn, mae’r awdurdodau cynllunio lleol yn paratoi Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir bob blwyddyn, wedi’i seilio ar ddiwallu’r anghenion tai a nodwyd yn y cynlluniau datblygu a fabwysiadwyd ganddynt.

Caiff yr astudiaeth ei chynhyrchu gyda chydweithrediad y canlynol:

  • cynrychiolwyr yr adeiladwyr tai;
  • darparwyr seilwaith;
  • cyrff eraill fel cymdeithasau tai lleol.

Mae’r Astudiaethau’n rhan o sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol, ac er mwyn eu monitro a’u hadolygu.

Pwrpas yr Astudiaethau yw darparu datganiad y cytunwyd arno ynghylch y tir sydd ar gael at ddibenion cynlluniau datblygu a rheoli datblygu.

Amlinellir canllawiau ar sut i fynd ati i baratoi’r Astudiaethau yn Nodyn Cyngor Technegol 1, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (TAN 1). Paratoir yr Astudiaethau bob blwyddyn a defnyddir yr un dyddiad sylfaen ar eu cyfer sef 1 Ebrill fel bo modd cyflwyno darlun cynhwysfawr o faint o dir sydd ar gael ledled Cymru ar gyfer tai.  Hefyd, mae TAN 1 yn darparu canllawiau ar y dull a ddefnyddir i amcangyfrif y cyflenwad o dir sydd ar gael a’r amodau y mae’n rhaid i safleoedd eu bodloni er mwyn cael eu cynnwys yn yr Astudiaethau.

Mae’r dogfennau isod yn rhoi crynodeb o’r data sydd yn yr Astudiaethau ar gyfer awdurdodau cynllunio Cymru.  Mae’r Astudiaethau diweddaraf ar gyfer pob awdurdod cynllunio lleol hefyd ar gael ar ochr dde y dudalen hon.

Cyswllt: Y Gangen Polisi Cynllunio, y Gyfarwyddiaeth Gynllunio

E-bost: planning.directorate@llyw.cymru