Skip to content

Astudiaeth Hyfywedd Hydredol o’r Broses Gynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad yn cyflwyno argymhellion ar gyfer gwella’r broses o gyflenwi datblygiadau tai.

Mae’r adroddiad hwn yn pennu rhesymau pam y ceir oedi o ran datblygiadau tai arfaethedig y bernir eu bod yn hyfyw yn ystod proses paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol yn sgil pryderon ynghylch hyfywedd ar gamau cynllunio diweddarach.

Mae hefyd yn cyflwyno argymhellion ar gyfer bob cam o’r broses gynllunio, o’r cam pennu safle yn ystod gwaith paratoi Cynllun Datblygu Lleol i’r cam o asesu safleoedd adeg y gwaith rheoli datblygiadau.

Mae fersiwn ddiwygiedig o’r adroddiad hwn wedi’i chyhoeddi (ym mis Chwefror 2017) yn sgil camgymeriad yn Nhabl 2-1. Cafodd yr Astudiaethau Hyfywedd ynghylch Tai Fforddiadwy ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Chasnewydd eu priodoli’n anghywir i’r ‘Three Dragons’ er mai Andrew Golland Associates a Dr Andrew Golland oedd yn gyfrifol amdanynt. Ymddiheurwn am y camgymeriad hwn.

Lawrlwytho Dogfen