Skip to content

Astudiaeth i archwilio’r broses ceisiadau cynllunio yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae'r astudiaeth ymchwil yn edrych ar yr hyn sy’n rhwystro gwneud penderfyniadau cynllunio yn amserol ac effeithlon ac yn nodi arferion da.

Ym mis Rhagfyr 2008, cyhoeddodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai adolygiad cynhwysfawr o’r broses o wneud cais cynllunio. Mae'r astudiaeth ymchwil yn edrych ar yr hyn sy’n rhwystro gwneud penderfyniadau cynllunio yn amserol ac effeithlon ac yn nodi arferion da. Mae'n ystyried y broses gyfan a rôl pob un o’r defnyddwyr a’r gweithredwyr.

Mae Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet sy’n cyhoeddi adolygiad y broses ceisiadau cynllunio ar gael o dan Dolenni Perthnasol ar ochr dde’r dudalen hon.

Penodwyd GVA Grimley i ymgymryd â’r astudiaeth ymchwil, a phenodwyd Grŵp Llywio Ymchwil annibynnol hefyd i oruchwylio’r prosiect.  Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r cyrff canlynol:

  • CBI Cymru;
  • Ffederasiwn y Busnesau Bach yng Nghymru;
  • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartref;
  • Yr RSPB;
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;
  • Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru;
  • Cymorth Cynllunio Cymru;
  • Y Panel Cynghori ar Safonau i’r Arolygiaeth Gynllunio;
  • Sefydliad Brenhinol Cynllunio Tref Cymru; a
  • Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ceir mwy o wybodaeth am aelodau’r Grŵp mewn datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd ar 26 Awst 2009.  Mae’r datganiad hwn ar gael o dan y Dolenni Perthnasol ar ochr dde’r dudalen hon.

Grŵp cynghori ‘gorchwyl a gorffen’ yw’r Grŵp Llywio Ymchwil.  Fe’i crëwyd i fonitro cynnydd a rhoi arweiniad ar amcanion a deilliannau a’r anghenion o ran gwybodaeth am faterion technegol neu weithdrefnol sy’n codi yn y prosiect ymchwil.  Cyfarfu'r grŵp hwn yn rheolaidd yn ystod y prosiect.

Mae papurau sy’n ymwneud â’r Prosiect Ymchwil a rhai cyfarfodydd y Grŵp Llywio Ymchwil ar gael o dan ‘Papurau’ ar y chwith i’r dudalen hon.

Mae'r Astudiaeth Ymchwil derfynol a'i Grynodeb Gweithredol, a’n hymateb  ni i'r argymhellion, ar gael o dan ‘Dolenni perthnasol' ar ochr dde'r dudalen hon.