Skip to content

Cynllunio Datblygu

Dolenni perthnasol

Diolch am eich barn ar y Bil Cynllunio drafft a’n cynigion i foderneiddio’r system gynllunio yng Nghymru.
Rydym am gael eich barn ar ein cynigion manwl ar gyfer y gweithdrefnau cyn ymgeisio newydd sydd wedi'u cynnwys yn y Bil Cynllunio (Cymru).
Rydym yn bwriadu gwneud gorchymyn dan adran 203 o Ddeddf Cynllunio 2008.
Darllenwch ein cynigion i newid y ffioedd sy'n gysylltiedig â chais cynllunio.
Rydym am gael eich barn ar ein cynigion i ddiwygio pwyllgorau cynllunio a chyflwyno cynllun dirprwyo cenedlaethol.
Rydym am gael eich barn ar sut y gallwn gefnogi ein polisi cynllunio cenedlaethol ar ddylunio a helpu i sicrhau bod gwaith dylunio da yn cael ei wneud drwy'r system gynllunio.
Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys canllawiau cyfoes a chyfeiriadau at ddeddfwriaeth gyfoes, yn ogystal â rhestr wedi'i diweddaru o amodau enghreifftiol i hyrwyddo arfer gorau yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Paratoi cynlluniau yw'r gwaith pwysicaf sy’n cael ei wneud o fewn y system gynllunio. Mae cynlluniau'n hollbwysig er mwyn i'r system gynllunio weithio'n effeithiol ac fel y bo modd gwneud penderfyniadau cynllunio teg, rhesymegol a chyson.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Mae gofyniad statudol yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 i Weinidogion Cymru gynhyrchu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, a fydd yn disodli Cynllun Gofodol presennol Cymru. Bydd gofyn iddynt hefyd ei ddiweddaru'n rheolaidd. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn cyflawni nifer o rolau, gan gynnwys nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran defnydd tir a darparu fframwaith defnydd tir cenedlaethol ar gyfer Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn canolbwyntio ar faterion datblygu a defnydd tir sydd o arwyddocâd cenedlaethol ac sy’n rhai y gall y system gynllunio ddylanwadu arnynt a'u cyflawni. Bydd y broses o gymeradwyo’r Fframwaith yn cynnwys cyfnod ymgynghori statudol o ddeuddeng wythnos. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, yn unol â chynlluniau datblygu eraill, yn parhau am gyfnod penodol, ac ar ôl  i’r cyfnod hwnnw ddod i ben ni fydd iddo unrhyw effaith fel cynllun datblygu.

Cynlluniau Datblygu Strategol

Mae'r dystiolaeth a gafwyd yn sgil y cylch cyntaf o Gynlluniau Datblygu Lleol wedi dangos bod awdurdodau cynllunio lleol unigol mewn rhai ardaloedd wedi'i chael hi'n anodd mynd i'r afael â materion cynllunio lleol ar eu pen eu hunain wrth baratoi eu cynllun. Bydd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn gosod fframwaith cyfreithiol ar gyfer paratoi Cynlluniau Datblygu Strategol. O’r herwydd, bydd modd ystyried materion sy'n bwysig y tu hwnt i’r lefel leol, megis y galw am dai, ardaloedd chwilio am safleoedd cyflogaeth strategol a’r seilwaith trafnidiaeth ategol, sy'n rhychwantu nifer o awdurdodau cynllunio lleol, ac yna cynllunio ar eu cyfer mewn ffordd integredig a chynhwysfawr. Nid oes yn rhaid i Gynlluniau Datblygu Strategol gwmpasu pob rhan o Gymru. Er mwyn caniatáu hyblygrwydd yn y dyfodol, ni fydd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn nodi lle y dylid paratoi Cynlluniau Datblygu Strategol, ond mae'n debyg y bydd Cynlluniau o’r fath o'r budd mwyaf i'r ardaloedd trefol mwyaf fel Caerdydd ac Abertawe.

Cynlluniau Datblygu Lleol

Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau cynllunio lleol i baratoi Cynllun Datblygu Lleol a’i adolygu’n gyson. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) yn gwella’r drefn ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol ac yn helpu i sicrhau eu bod yn gyfoes ac yn berthnasol ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac apeliadau. Gall Gweinidogion Cymru  gyfarwyddo awdurdodau cynllunio lleol (ac eithrio Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) i gydweithio er mwyn cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd. Bydd y Cynlluniau’n weithredol am gyfnod penodol o amser, ac yn dod i ben ar ôl hynny oni bai bod adolygiad wedi’i gynnal.

Cynlluniau Datblygu Lleol a'r iaith Gymraeg

Mae gofyniad yn Neddf Cynllunio (Cymru) i ystyried y Gymraeg fel rhan o’r Arfarniad Cynaliadwyedd o bob dogfen sydd â statws cynllun datblygu: y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, y Cynlluniau Datblygu Strategol a’r Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae hyn yn ategu’r cyngor a roddir eisoes yn y polisi presennol (Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013)), sy’n annog awdurdodau cynllunio lleol i ystyried materion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg fel rhan o’r Arfarniad Cynaliadwyedd. Bydd cyflwyno Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a Chynlluniau Datblygu Strategol yn darparu mecanwaith ar gyfer ystyried materion strategol megis yr iaith Gymraeg ar lefel ehangach na lleol, gan adlewyrchu patrymau defnydd y Gymraeg yng Nghymru.

Cyd-fyrddau Cynllunio

Er mwyn sicrhau bod cydweithio cadarn ac ystyrlon yn digwydd yn lleol, diwygiwyd y pwerau presennol er mwyn creu awdurdodau cynllunio lleol cryfach sydd â mwy o gyfrifoldebau ac sy’n gallu manteisio ar amrywiaeth ehangach o sgiliau arbenigol. Mae'r dull hwn o weithredu yn gydnaws â chynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio'r modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu yng Nghymru.

Prosbectysau Cynllunio

Ym mis Ionawr 2015, cafodd tri phrosbectws cynllunio eu hanfon at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i’w helpu i graffu ar Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, cyn iddo gael Cydsyniad Brenhinol.  Dyma’r dogfennau hynny:

  • Trosolwg o’r Prosbectws Cynllunio – dogfen sy’n crynhoi sut y bwriedir sicrhau bod y system gynllunio a beth oedd bryd hynny, y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ategu’i gilydd ac yn gydnaws â’i gilydd.
  • Prosbectws Polisi Cynllunio – dogfen sy’n amlinellu sut y bwriedir diwygio’r polisi cenedlaethol a amlinellir yn Polisi Cynllunio Cymru er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â’r cynigion yn beth oedd ar y pryd yn Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).
  • Prosbectws Cynlluniau Datblygu – dogfen sy’n amlinellu sut y mae’r cynigion hynny yn beth oedd ar y pryd ym Mil Cynllunio (Cymru) sy’n ymwneud â chynlluniau datblygu yn gydnaws â’r broses bresennol ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu â chyda beth oedd ar y pryd yn Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Prosbectws Polisi Cynllunio (Maint ffeil: 49.1KB)
PDF Document (MFS)
Prosbectws Cynlluniau Datblygu (Maint ffeil: 94.5KB)