Skip to content

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Dolenni perthnasol

Diolch am eich barn ar y Bil Cynllunio drafft a’n cynigion i foderneiddio’r system gynllunio yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cafodd Deddf Cynllunio (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 6 Gorffennaf 2015.

Mae'r Ddeddf (dolen allanol) yn nodi cyfres o newidiadau deddfwriaethol er mwyn diwygio'r system gynllunio yng Nghymru, gan sicrhau ei bod yn deg, yn gadarn ac yn hwyluso datblygiadau.

Mae'r Ddeddf yn mynd i’r afael â phum prif amcan:

 • fframwaith mwy modern ar gyfer darparu gwasanaethau cynllunio – mae’r Ddeddf yn cyflwyno pwerau i ganiatáu i geisiadau cynllunio, o dan amgylchiadau penodol, gael eu gwneud yn  uniongyrchol i Weinidogion Cymru
 • atgyfnerthu'r dull gweithredu seiliedig ar gynllun – mae’r Ddeddf yn cyflwyno sail gyfreithiol dros baratoi Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a Chynlluniau Datblygu Strategol
 • gwella cydnerthedd – mae’r Ddeddf yn caniatáu i Weinidogion orchymyn i awdurdodau cynllunio lleol weithio gyda'i gilydd a bod awdurdodau cynllunio lleol yn cael eu huno
 • rhoi mwy o bwyslais ar brosesau cychwynnol y system rheoli datblygu a'i gwella - bydd y Ddeddf yn cyflwyno gweithdrefn cyn ymgeisio statudol ar gyfer categorïau penodol o geisiadau cynllunio
 • galluogi gweithdrefnau gorfodi ac apelio effeithiol – mae’r Dddedf yn galluogi newidiadau i gael eu gwneud i weithdrefnau gorfodi er mwyn sicrhau bod camau uniongyrchol ac ystyrlon yn cael eu cymryd pan fydd rheolaethau cynllunio'n cael eu torri ac er mwyn gwneud y system apelio yn fwy tryloyw ac effeithlon.

Ynghyd â newidiadau arfaethedig i is-ddeddfwriaeth, polisïau a chanllawiau, bydd y Ddeddf:

 • yn helpu i ddarparu'r cartrefi, y swyddi a'r seilwaith sydd eu hangen ar Gymru
 • cynnig cyfleoedd i ddiogelu a gwella ein hamgylcheddau adeiledig a naturiol pwysicaf
 • cefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg.
Gan adeiladu ar y ddeddfwriaeth sylfaenol bresennol a'i diwygio, mae'r prif ddarpariaethau wedi'u cynnwys yn yr adrannau canlynol a grynhoir isod:
 • Datblygu Cynaliadwy
 • Cynllunio Datblygu
 • Ceisiadau i Weinidogion Cymru
 • Rheoli Datblygu
 • Gorfodi ac Apeliadau
 • Meysydd Tref a Phentref.

Rydym wedi llunio dogfen sy’n egluro'r cysylltiadau rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Bil yr Amgylchedd (Cymru). Cafodd y ddogfen hon ei llunio wrth i’r eitemau priodol o’r ddeddfwriaeth fod yn destun gwaith craffu ac wrth iddynt gael eu drafftio.