Skip to content

Ymddygiad a Chwynion

Sut rydw i’n gwybod y bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn ffordd deg?

Mae cyfraith cynllunio yn amlinellu ar ba sail y gwneir penderfyniadau. Hefyd, mae’n ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol baratoi Cod Ymarfer i Gynghorwyr.

Mae hyn yn seiliedig ar God Ymddygiad Enghreifftiol Llywodraeth Cymru i Gynghorwyr, sy’n cynnwys gofyniad penodol i Aelodau fynd ati i wneud penderfyniadau cynllunio gyda meddwl agored, mewn ffordd deg a diduedd, a chael eu gweld yn gwneud felly.

Ni ddylai aelodau benderfynu ar gais ymlaen llaw cyn gweld y manylion llawn yng nghyfarfod y Pwyllgor. Mae’n ofynnol hefyd iddynt ddatgan unrhyw fuddiant – er enghraifft, a oes ganddynt fuddiant ariannol yn y datblygiad, neu a ydynt yn perthyn i’r ymgeisydd neu’n ei adnabod. Gall y math o fuddiant sydd gan aelod gyfyngu ar ei allu i gymryd rhan yn y broses benderfynu.

Gall Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ymchwilio i honiadau bod Aelod wedi methu â chadw at God Ymarfer awdurdod cynllunio lleol.

Ewch i: Gwefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Sut rydw i’n gwybod y bydd penderfyniadau a ddirprwyir i swyddog yn cael eu gwneud mewn ffordd deg?

Mae’n ofynnol bod gan awdurdodau cynllunio lleol gynllun dirprwyo. Mae’r cynllun hwnnw’n amlinellu pa fathau o geisiadau fydd yn cael eu dirprwyo i swyddog benderfynu arnynt, a phryd y gall y Pwyllgor Cynllunio gymryd ceisiadau o’r fath yn ôl er mwyn iddo fedru penderfynu arnynt ei hun.

Dylai’r cynllun hwn fod ar gael i’r cyhoedd ei weld ar wefan eich awdurdod cynllunio lleol.

Sut rydw i’n cwyno am benderfyniad cynllunio neu am y ffordd rydw i wedi cael fy nhrin?

Y ffordd gyntaf o gwyno yw cysylltu â’r Adran Gynllunio berthnasol. Mae hynny’n rhoi cyfle i’r Prif Swyddog Cynllunio nodi’r broblem a’i datrys yn fewnol. Os na fyddwch chi’n fodlon â’r ymateb, gallwch gysylltu â Swyddog Monitro’r Cyngor, a fydd yn ystyried eich cwyn.

Y cam olaf yw cysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, a all ymchwilio i achosion o anghyfiawnder personol sydd wedi codi trwy gamweinyddu, neu honiadau bod Aelodau wedi mynd yn groes i God Ymddygiad eu hawdurdod. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi fod wedi dilyn pob trywydd cwyno arall cyn y bydd yr Ombwdsmon yn ystyried eich achos.

Ewch i: Gwefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Beth ddylwn i ei wneud os yw rhywun wedi gweithredu’n anghyfreithlon mewn perthynas â chais cynllunio?

Gall hwn fod yn fater i’r heddlu. Dylech ofalu nad ydych yn gwneud cyhuddiadau di-sail, yn enwedig mewn gohebiaeth â thrydydd parti, oherwydd y gallai hynny arwain at honiadau o athrod neu enllib. Fodd bynnag, mae cyhuddiadau bod rhywun wedi twyllo’n fwriadol neu ei fod yn ymwybodol ei fod wedi twyllo mewn perthynas â chynllunio yn fater i’r heddlu, a all benderfynu ymchwilio.

Rydw i’n credu bod penderfyniad cynllunio yn anghywir, beth alla i wneud?

Mae gan awdurdod cynllunio lleol bwerau i ddileu neu newid unrhyw geisiadau y maent wedi’u cymeradwyo. Gallant hefyd ei gwneud hi’n ofynnol i ddefnydd o dir ddirwyn i ben. Mae Gorchmynion Dirymu ac Addasu yn anghyffredin iawn. Mae’n rhaid i Orchmynion o’r fath gael eu cadarnhau gan Lywodraeth Cymru oni bai nad oes unrhyw wrthwynebiad iddynt. Rhaid i Orchmynion Dirwyn i Ben gael eu cadarnhau gan Lywodraeth Cymru bob amser.

Bydd defnyddio’r pwerau hyn fel arfer yn arwain at gostau i’r awdurdod cynllunio lleol, fel iawndal am fuddsoddiad y datblygwyr. Mewn rhai achosion, gallai’r costau hyn fod yn sylweddol, ac o ganlyniad ni ddefnyddir y pwerau hyn yn aml.

Os yw awdurdod cynllunio yn gwrthod ystyried defnyddio’r pwerau hyn, yna mae modd gofyn am adolygiad barnwrol o benderfyniad cynllunio, ar y sail nad ymdriniwyd ag ef yn briodol.

Ewch i: Canllawiau Barnwriaeth Cymru a Lloegr ar Broses yr Adolygiad Barnwrol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Nid yw fy awdurdod cynllunio yn cynnig cyngor cyn ymgeisio nac yn ymateb i’m llythyrau, beth alla i wneud?

Er bod y rhan fwyaf o awdurdodau yn cynnig trafodaethau cyn ymgeisio nid oes yn rhaid iddynt wneud hynny. Os nad ydynt, gallwch gyflogi Ymgynghorydd Cynllunio, sef  cynllunydd hunangyflogedig preifat, fel arfer, sydd â phrofiad o weithio yn yr ardal leol. Dylent allu cynnig cyngor, er y byddan nhw’n codi tâl.

Os ydych yn cael trafferth cyfathrebu gyda’ch awdurdod cynllunio lleol, yna gall eich Cynghorydd lleol siarad ar eich rhan yng nghyfarfodydd yr awdurdod cynllunio lleol. Gallant hefyd gael gair gyda’r swyddogion os ydych chi’n cael trafferth cysylltu â nhw.

Yn olaf, gall Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ymchwilio i gwynion ynghylch darparu gwasanaeth gwael i gwsmeriaid.

Ewch i: Gwefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Rydw i am gael gwybodaeth oddi wrth fy Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod gwybodaeth arbennig, fel cofrestr o geisiadau cynllunio cyfredol, ar gael i’r cyhoedd. Fel arfer, mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar gael yn swyddfa eich awdurdod cynllunio lleol, gan gynnwys canllawiau ar y system gynllunio a pholisïau cynllunio lleol.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn berthnasol i bob corff cyhoeddus yn y DU, ac mae’n mynnu eu bod yn darparu unrhyw wybodaeth y gofynnwch amdani, cyn belled nad yw wedi’i heithrio o’r Ddeddf.

Mae yna rai eithriadau, gan gynnwys data personol pobl eraill, sy’n cael eu diogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998. Gall methu â darparu gwybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 arwain at ymchwiliad gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Dyma’r corff llywodraethu annibynnol sy’n gyfrifol am weinyddu sut y gweithredir Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Ewch i: Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Rydw i am gwyno am Lywodraeth Cymru.

Yn y lle cyntaf, dylech chi ysgrifennu at Bennaeth yr Is-adran berthnasol. Ar gyfer yr Adran Gynllunio, cysylltwch â Neil Hemington.

Gallwch gysylltu â Neil Hemington fel a ganlyn:

Post

Mr Neil Hemington
Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost

Planning.Division@cymru.gsi.gov.uk

Y weithdrefn gwyno

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb, yna dylech ddilyn ein gweithdrefn gwyno.

http://cymru.gov.uk/contact_us/makeacomplaint/?lang=cy

Os nad ydych chi’n fodlon â’n hymateb i’ch cwyn, gallwch godi’r mater gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Ewch i: Gwefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Rydw i am gwyno am glawdd fy nghymydog, â phwy ddylwn i siarad?

Trafodaethau anffurfiol i geisio datrys anghydfod yw’r ffordd orau o ymdrin ag anghydfod ynglŷn â chloddiau uchel. Fodd bynnag, os nad yw hynny’n datrys y broblem yn foddhaol, dylid ystyried gwasanaethau cyfryngu.

Os yw hynny hefyd yn methu, gellir gwneud cwyn ffurfiol i’ch awdurdod cynllunio lleol. Bydd yr awdurdod yn ymchwilio i’r gŵyn, ond fel arfer, codir ffi o hyd at £320 arnoch. Mae’r ffi hon yn daladwy os yw’r gŵyn yn mynd o’ch plaid chi ai peidio oherwydd mae’n dâl a godir i dalu’r costau a ddaw i ran yr awdurdod cynllunio lleol wrth iddo fynd ati i ymchwilio. Fel arfer, os ydych am apelio yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod, bydd angen cyflwyno apêl ysgrifenedig i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ewch i: Gwefan yr Arolygiaeth Gynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)