Skip to content

Cynllun Gofodol Cymru

Dolenni perthnasol

Bydd hwn yn cyflwyno fframwaith 20 mlynedd ar gyfer Cymru ynghylch defnydd tir a bydd yn disodli Cynllun Gofodol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mabwysiadwyd Cynllun Gofodol Cymru - Pobl, Lleoedd, Dyfodol – yn 2004. Cafodd y Cynllun ei ddiweddaru yn 2008.

Mae gweledigaeth eang 20 mlynedd a rôl, diben ac egwyddorion Cynllun Gofodol Cymru yn parhau yr un fath:

  • sicrhau y caiff penderfyniadau eu gwneud gan ystyried eu heffaith y tu hwnt i ffiniau sectoraidd neu weinyddol a bod gwerthoedd craidd datblygu cynaliadwy yn llywio popeth a wnawn
  • gosod y cyd-destun ar gyfer cynllunio lleol a chymunedol
  • dylanwadu ar ble rydym yn gwario arian ddeall y rolau lleol a'r rhyngweithio rhyngddynt
  • darparu sail tystiolaeth glir ar gyfer y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector (gwirfoddol) i ddatblygu polisïau a chamau gweithredu.

Un o egwyddorion Cynllun Gofodol Cymru yw y dylai datblygu fod yn gynaliadwy. Mae datblygu cynaliadwy yn golygu gwella lles ac ansawdd bywyd drwy integreiddio amcanion cymdeithasol, economaidd ac  amgylcheddol yng nghyd-destun defnydd mwy effeithlon o adnoddau naturiol.

Amcan Cynllun Gofodol Cymru yw sicrhau datblygiad cynaliadwy drwy ei strategaethau Ardal yng nghyd-destun ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy.

Mae'n nodi blaenoriaethau gofodol cenedlaethol trawsbynciol. Mae'r rhain yn rhoi'r cyd-destun ar gyfer cymhwyso polisïau cenedlaethol a rhanbarthol at sectorau penodol megis iechyd, addysg, tai a'r economi, gan adlewyrchu nodweddion unigryw gwahanol is-ranbarthau (ardaloedd) Cymru a'u cydberthnasau trawsffiniol.

Mae'n nodi 6 is-ranbarth yng Nghymru heb ddiffinio ffiniau pendant, gan adlewyrchu'r gwahanol gysylltiadau sydd ynghlwm wrth weithgareddau beunyddiol.

Mae'r gweledigaethau hyn y cytunwyd arnynt a'r camau sy'n angenrheidiol i'w cymryd i'w cyflawni yn gosod cyd-destun rhanbarthol pwysig ar gyfer cyflawni gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y dinesydd a defnydd tir. Maent yn llywio cynlluniau datblygu lleol.