Skip to content

Paratoi cynllun datblygu – ein rôl ni

Dolenni perthnasol

Egluro polisïau a gweithdrefnau cynllunio ar frys.
Gwybodaeth am polisi cynllunio yng Nghymru.

Wrth baratoi CDLl, mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol (ACLl) ystyried y polisi cynllunio cenedlaethol.

Mae polisi a chyngor cynllunio cenedlaethol yn cynnwys y canlynol:

  • Polisi Cynllunio Cymru (PPW)
  • Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (MPPW)
  • Nodiadau Cyngor Technegol (TAN's)
  • Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTAN's)
  • Cylchlythyrau.

Rydym yn rhoi help a chyngor i ACLl baratoi cynlluniau datblygu. Rydym yn annog ACLl i symud ymlaen gyda’u cynlluniau datblygu lleol a thrwy roi cyngor iddynt, sicrhau bod y cynllun datblygu lleol yn gadarn.  Mater i bob ACLl yw penderfynu p’un ai i wrando ar y cyngor hwn ai peidio.

Rydym yn ymateb i’r ymgynghoriadau y mae’r ACLl yn eu cynnal ar bob CDLl. Rydym yn sicrhau bod y cynllun datblygu lleol yn dilyn y polisi cynllunio cenedlaethol.  Os nad yw’r ACLl wedi cyfiawnhau yn ddigonol pam nad yw’n dilyn y polisi, byddwn yn gwneud sylwadau yn ystod yr ymgyngoriadau. Yn dilyn y sylwadau hyn, byddwn yn trafod gyda’r ACLl sut i fynd i’r afael â’n pryderon ni a’r opsiynau ar gyfer symud ymlaen.

Niferoedd tai

Yn yr adran Ystadegau ar wefan Llywodraeth Cymru, mae modd cael gweld rhagolygon poblogaeth ac aelwydydd. Gall yr awdurdodau ddefnyddio’r ystadegau hyn fel man cychwyn er mwyn cael syniad faint o dai fydd eu hangen arnynt yn y dyfodol.

Mae ACLl yn cael diystyru’r rhagolygon ond mae’n rhaid iddynt roi rhesymau dilys inni pam eu bod yn gwneud hynny. Rydym yn rhoi’r model cyfrifiadurol yr ydym ni’n ei ddefnyddio i’r awdurdodau ynghyd â’i ragolygon. Drwy hynny, mae’r awdurdod yn cael mewnbynnu ei ffigurau ei hun os bydd yn teimlo bod angen defnyddio gwybodaeth leol i gynorthwyo’r gwaith o lunio’r cynllun ar gyfer ei ardal.

Mae’r rhagolygon yn rhan o’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r cynllun. Dylai  ACLl feddwl beth all ddigwydd yn y dyfodol a chynllunio ar gyfer hynny.  Bydd yn rhaid iddynt ystyried y canlynol:

  • beth yw lefel y twf sydd ei angen i gefnogi gweledigaeth yr awdurdod
  • y berthynas rhwng cartrefi a swyddi
  • patrymau symud
  • cyfleoedd amgylcheddol
  • unrhyw broblemau perthnasol eraill.

Mae dull cynaliadwy, sy’n rhoi tystiolaeth i gefnogi ei ganlyniadau, yn hanfodol.

Gwaith mireinio prosesau’r Cynllun Datblygu Lleol

Rydym wedi mireinio’r broses o lunio cynllun datblygu lleol. 

Bydd y newidiadau hyn yn adeiladu ar arferion da, profiad a’r gwersi a ddysgwyd fel bod y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol yn fwy effeithiol ac yn fwy effeithlon heb ormod o reolau. Daeth y Rheoliadau diwygiedig i rym ar 28 Awst 2015 (O.S.2015/1598 (Cy.197).