Skip to content

Cynlluniau datblygu lleol

Dolenni perthnasol

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn hynod o bwysig pan benderfynir ar geisiadau cynllunio.
Dogfen gyfeirio yw’r Llawlyfr hwn, ar gyfer ymarferwyr sy’n ymwneud â CDLlau yn bennaf. Nid polisi cenedlaethol ydyw.
Egluro polisïau a gweithdrefnau cynllunio ar frys.
Map i ddynodi Dablygiad Cynllun Unedol a Cynllun Lleol yng Nghymru.
Mae polisïau cynllunio defnydd tir ar gyfer datblygu mwynau wedi'u nodi ym Mhennod 14 o Bolisi Cynllunio Cymru.

Mae’n ddyletswydd statudol ar bob awdurdod cynllunio lleol (ACLl) yng Nghymru i baratoi cynllun datblygu lleol (CDLl) yn unol â’r fframwaith a amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru, sef y polisi cynllunio cenedlaethol.

O dan Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (cyswllt allanol) (saesneg yn unig), mae’n rhaid penderfynu ar geisiadau cynllunio yn unol â’r CDLl oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall.

Gallwch ddarllen mwy am ystyriaethau perthnasol yn Adran 3.1 o Bolisi Cynllunio Cymru, “Ystyried Penderfyniadau Cynllunio”.

Y broses o baratoi CDLl a’r cynnwys

Gellir dod o hyd i’r polisi ar sut i baratoi CDLl ym mhennod 2 o Bolisi Cynllunio Cymru (2015). Hefyd, mae  canllawiau ar gael yn y Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol 2il Argraffiad (2015).

Mae'r CDLI yn disgrifio’r cynigion a’r polisïau sy’n galluogi’r awdurdod i reoli’r gwaith o ddatblygu’r ardal leol am y 15 mlynedd nesaf a dylid ei baratoi mewn 4 blynedd.

Unwaith y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi paratoi’r CDLl, bydd Arolygydd Cynllunio annibynnol yn archwilio ‘cadernid’ y cynllun ac fe gynhelir gwrandawiadau cyhoeddus.

Canllaw’r Arolygiaeth Gynllunio

Unwaith y bydd y Cynllun wedi’i fabwysiadau, mae’n rhaid i’r ACLl baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol sy’n dangos sut mae’r cynllun yn mynd rhagddo yn ôl yr amcanion a osodwyd ar ei gyfer.  Mae’n rhaid cynnal arolwg llawn bob 4 blynedd i sicrhau bod yr wybodaeth yn y cynlluniau’n parhau’n gyfredol.

Mae ennyn brwdfrydedd y gymuned wrth roi’r cynlluniau datblygu hyn ar waith yn bwysig iawn.  Yn gyntaf, mae’r Awdurdod Datblygu Lleol yn llunio Cytundeb Darparu sy’n disgrifio prif gamau’r broses a phryd y gall pobl gymryd rhan yn y broses.

Yn y canllaw, mae manylion pryd gall pobl ymateb yn ffurfiol ac mae’n annog pobl i gymryd rhan trwy gydol y broses.