Skip to content

Statws penderfyniadau cynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae gan awdurdodau cynllunio lleol gyfrifoldeb am gynllunio rheoli o ddydd i ddydd yn eu hardaloedd.

Ar adegau, bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad cynllunio yn hytrach na'r awdurdod cynllunio lleol. "Galw cais i mewn" yw’r term am y broses o gymryd y cyfrifoldeb dros benderfyniad ar gais cynllunio oddi wrth awdurdod cynllunio lleol.

Galw Ceisiadau Cynllunio i Mewn

Gellid ystyried galw cais i mewn yn yr achosion canlynol:

  1. pan fo person neu sefydliad yn gofyn am hynny
  2. pan fo Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyfeirio cais lle maent yn ystyried caniatáu mathau arbennig o ddatblygiadau sydd wedi’u hamlinellu yn y Gyfarwyddyd Hysbysu  2012 (Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 07/12) - gelwir rhain yn 'ddatblygiadau i’w hysbysu'.

Mae pwerau Gweinidogion Cymru i alw cais i mewn yn rhai dewisol ac yn cael eu defnyddio mewn achosion eithriadol. Bydd pob cais am alw i mewn yn cael ei ystyried yn unigol. Fel arfer, dim ond pan fo cais yn codi materion cynllunio sy’n bwysig y tu hwnt i’r ardal leol y bydd galw i mewn yn cael ei ystyried. Ni all Gweinidogion Cymru ystyried rhinweddau'r cais cynllunio yn y cyfnod hwn.

Nodir y meini prawf a ddefnyddir i werthuso ceisiadau i alw i mewn a cheisiadau am ddatblygiad i'w hysbysu mewn "Galw Ceisiadau Cynllunio i Mewn - Llyfryn Esboniadol".

Apeliadau a adferwyd

Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i benderfynu ar apeliadau cynllunio y byddai'r Arolygiaeth Gynllunio (ein hasiantaeth weithredol) fel arfer yn delio â nhw. Enw'r apeliadau hyn yw "apeliadau wedi'u hadfer".