Skip to content

Apelau wedi'u hadfer

Mae gan Weinidogion Cymru y pwer hefyd i bennu apelau cynllunio y byddai'r Arolygiaeth Gynllunio fel arfer yn delio â nhw. 'Apelau wedi'u hadfer' yw enw'r apelau hyn.

Arolygwyr Cynllunio sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch y rhan fwyaf o apelau cynllunio, a hynny o dan bwerau a drosglwyddwyd iddynt gan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Penderfynu ar Apelau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015.

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau ar gyfer adfer awdurdodaeth dros apelau cynllunio gan Arolygwyr. Arferir y pwerau hynny mewn achosion sy’n ymwneud â:

  • datblygiad preswyl o fwy na 150 o dai neu ar fwy na 6 hectar o dir
  • datblygiadau manwerthu dros 10,000 metr sgwâr
  • cynigion o bwys ar gyfer tynnu a gweithio mwynau
  • cynigion ar gyfer datblygiadau mawr a allai gael effeithiau eang y tu hwnt i’r ardal gyfagos
  • cynigion sy’n achosi cryn ddadlau y tu hwnt i’r ardal gyfagos
  • cynigion sy’n codi materion cynllunio newydd
  • cynigion sy’n codi anawsterau cyfreithiol sylweddol
  • cynigion y mae un o Adrannau’r Llywodraeth Ganolog wedi eu gwrthwynebu, neu 
  • achosion na ellir ond penderfynu arnynt ar y cyd ag achos nad oes gan Arolygwr awdurdod drosto.