Skip to content

Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

Dyma broses ar gyfer nodi effeithiau amgylcheddol (rhai positif a rhai negyddol) datblygiadau arfaethedig cyn y caiff caniatâd cynllunio ei roi.

Nodau

Nod Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol yw atal neu leihau effeithiau amgylcheddol andwyol a sylweddol gynigion datblygu neu wneud iawn amdanynt, a hefyd gynyddu effeithiau positif. Mae'n sicrhau bod yr effeithiau ar yr amgylchedd yn cael eu hystyried a bod y cynnig yn cael ei drafod â chyrff statudol, grwpiau lleol a chenedlaethol a'r cyhoedd cyn y caiff penderfyniadau cynllunio eu gwneud.

Y Gyfraith

Mae'r gofyniad cyfreithiol ar gyfer Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol yn deillio o Gyfarwyddeb 85/337/EEC. Mae'r Gyfarwyddeb hon wedi'i diwygio ac mae bellach yn rhan o Gyfarwyddeb 2011/92/EU dyddiedig 13 Rhagfyr 2011.  

Daeth yn gyfraith yng Nghymru drwy Reoliadu Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016 [2016 Rhif.58 (Cy.28)] (dolen allanol). Gallwch ddarllen canllawiau ynghylch y Rheoliadau yng Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 11/99 ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol.

Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i bob prosiect sydd o fewn y system cynllunio gwlad a thref. Mae Rheoliadau eraill yn berthnasol i'r prosiectau hynny sy'n ddarostyngedig i ganiatâd datblygu y tu allan i'r system hon.

Pryd y mae angen asesiad o'r effaith

Mae'n rhaid i geisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio y mae'r rheoliadau'n berthnasol iddynt wynebu proses sgrinio i weld a oes angen cynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol. Ni a/neu'r awdurdod cynllunio lleol sy'n penderfynu a oes angen asesiad o'r effaith amgylcheddol.

Dylai asesiad o'r effaith amgylcheddol gael ei gynnal os yw'r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Mewn achosion o'r fath mae'n rhaid i'r sawl sy'n cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ddarparu'r wybodaeth sy'n ofynnol fel y gall effeithiau amgylcheddol y datblygiad gael eu hasesu. Caiff yr wybodaeth hon, ar ffurf Datganiad Amgylcheddol, ei hystyried wrth wneud penderfyniad ynghylch y cais cynllunio.

Os oes angen cynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol mae'r Rheoliadau'n nodi na chaiff caniatâd cynllunio ei roi oni bai fod y person sy'n penderfynu ynghylch y cais wedi ystyried yr wybodaeth amgylcheddol yn gyntaf.

Awdurdodau cynllunio lleol sy'n penderfynu yn y lle cyntaf a oes angen asesiad o'r effaith amgylcheddol. Gallai hyn ddigwydd ar ôl derbyn cais cynllunio neu ar ôl derbyn cais gan ddarpar ymgeisydd cyn iddo/iddi gyflwyno cais. Barn sgrinio ydyw. Os bydd yr awdurdod yn penderfynu bod angen cynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol gall yr ymgeisydd ofyn am gyfarwyddyd sgrinio gennym.

Galw ceisiadau i mewn

Pan fyddwn yn galw cais i mewn neu pan fyddwn yn derbyn apêl gynllunio, byddwn yn ystyried a oes angen cynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol. Byddwn yn ystyried unrhyw farn sgrinio a fynegir gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghyd ag unrhyw gyngor gan ein cynghorwyr technegol.

Datganiadau amgylcheddol

Os oes angen asesiad o'r effaith amgylcheddol a bod Datganiad Amgylcheddol yn cael ei gyflwyno, bydd yr awdurdod cynllunio lleol (ar gyfer ceisiadau a gyflwynir iddynt) neu ni (ar gyfer ceisiadau a gaiff eu galw i mewn ac apeliadau) yn ystyried a yw'r Datganiad yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Os nad yw'n cydymffurfio gallai fod gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio.