Skip to content

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n delio â cheisiadau am brosiectau o Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) ar ran Llywodraeth Cymru.

DAC yw math o gais gynllunio am brosiect seilwaith mawr o bwysigrwydd cenedlaethol – fferm wynt er enghraifft, pwerdy neu gronfa ddŵr.

Mae DAC yn wahanol i gais cynllunio arferol o ran sut y caiff ei benderfynu. Yn hytrach na’ch Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwneud y penderfyniad, byddai Arolygwr yn edrych ar y cais ac yn gwneud argymhelliad i’r Gweinidog yn seiliedig ar ragoriaethau cynllunio a blaenoriaethau cenedlaethol. Mae’r Gweinidog yna’n penderfynu a yw am roi’r caniatâd ai peidio.

Mae rhestr lawn o’r mathau o ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol wedi’u diffinio yn y Rheoliadau. 

Y broses

Mae’r broses DAC wedi’i chynllunio i annog ymgeiswyr ar gyfer cynllun o’r fath i gysylltu’n fuan â’r:

  • Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol,
  • cymunedau lleol,
  • ymgyngoreion statudol  
  • rhanddeiliaid eraill.

Dylai unrhyw un sy’n ystyried prosiect DAC gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio cyn gynted â phosib wedi dewis safle.  Bydd hyn yn sicrhau bod modd gwneud cymaint o waith â phosib i leihau cyn lleied o wrthwynebiadau â phosib i gynllun cyn ei chyflwynol.  Bydd hyn yn ei dro yn symleiddio’r broses o wneud cais ffurfiol.  

Prosiectau

Unwaith y cawn rhywbeth yn ysgrifenedig i nodi bod ymgeisydd yn ystyried cais DAC ar gyfer safle, byddwn yn rhoi cyfeirnod iddo ac yn ei ychwanegu at y rhestr o geisiadau i ddod.  Dylai hyn alluogi’r rhai sydd â diddordeb i weld yn rhwydd sut mae prosiect yn datblygu.  

Gweler y rhestr o geisiadau ar wefan yr Arolygaeth Cynllunio (dolen allanol)

Gwybodaeth a chanllawiau

Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio gyfres o Ganllawiau manwl ar gyfer y broses DAC. Mae’r Canllaw ar gyfer Cymunedau wedi’i baratoi ar gyfer grwpiau cymunedol neu bartïon sydd â diddordeb nad ydynt yn gyfarwydd â’r broses DAC.

Ffurflenni

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cyflwyno cais am Gyngor Cyn Ymgeisio, cyflwyno hysbysiad ffurfiol o fwriad i gyflwyno cais DAC, neu gyflwyno cais gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio cysylltu a:

e-bost: dns.wales@pins.gsi.gov.uk  

Rhif ffôn: 0303 444 5958

Mae’r rhai sydd â diddordeb sy’n dymuno cyflwyno Sylwadau am brosiect DAC sydd wedi ei dderbyn yn ffurfiol gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn gallu defnyddio’r ffurflen Sylwadau a’i chyflwyno mewn e-bost gan ddefnyddio’r cyfeirnod perthnasol.

Rydym yn eich annog yn gryf i drafod eich cais gyda ni cyn cyflwyno unrhyw ffurflen, fel y gallwn sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol a threfniadau ar gyfer anfonebu ffioedd yn eu lle. Os na fyddwch yn rhoi rhybudd o flaen llaw, gall hyn achosi oedi wrth drin eich cais neu darparu ein cyngor.

Deddfwriaeth berthnasol

Mae’n bosib gweld y ddeddfwriaeth sylfaenol a’r is-ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â DAC ar-lein:

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (dolen allanol)

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (dolen allanol)

Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016 dolen allanol)

Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 (dolen allanol)

Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffioedd) (Cymru) 2016 (dolen allanol)

Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016 (dolen allanol)

Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2016 (dolen allanol)

Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016 (dolen allanol)